HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Bibob

Bibob

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij de aanvraag van vergunningen kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een omgevingsvergunning. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert.. Ook beschermt de gemeente zo de betrouwbare ondernemers.

De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. Met de Wet Bibob toetst de gemeente of er een gevaar bestaat dat:

  • voor­de­len uit cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten wor­den be­nut. Bij­voor­beeld door zwart geld wit te was­sen;
  • straf­ba­re fei­ten wor­den ge­pleegd.

De gemeente kan een vergunning ook weigeren als er een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping) om de vergunning te krijgen.

Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen.

Bibob-beleid

De gemeente heeft haar Bibob-beleid beschreven in verschillende beleidsdocumenten. In het beleid vindt u alle informatie over de toepassing en uitvoering van de wet Bibob.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U krijgt te maken met de Wet Bibob bij de volgende aanvragen:

  • ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning ho­re­ca­be­drijf;
  • drank- en ho­re­ca­wet­ver­gun­ning;
  • ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning pros­ti­tu­tie­be­drijf;
  • om­ge­vings­ver­gun­ning bouw.

Toetsen na signalen

Verder is toetsing op grond van de Wet Bibob mogelijk wanneer er signalen zijn dat de aanvrager of diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare feiten.

Hoe de gemeente bij de Bibob toets omgaat met persoonsgegevens is beschreven in het privacyreglement Bibob. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens de gemeente gebruikt voor welk doel, en ook of en met wie de gemeente die gegevens deelt en hoe de geheimhouding is geborgd. De gemeente mag de persoonsgegevens verwerken en uitwisselen op grond van artikel 28, eerste lid Wet Bibob. Daarin staat dat ‘een ieder die de beschikking heeft over gegevens die krachtens de Wet Bibob zijn verkregen jegens een derde tot geheimhouding is verplicht’.

Welke uitkomsten kan de Bibob-procedure hebben?

Er zijn 4 conclusies mogelijk:

Conclusie

Gevolg

Er is geen ge­vaar dat de ver­gun­ning wordt mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten.

De ge­meen­te kan de ver­gun­ning ver­le­nen.

Er be­staat een min­de­re mate van ge­vaar dat de ver­gun­ning wordt mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten.

De ge­meen­te kan dan ex­tra voor­schrif­ten ver­bin­den aan het ver­le­nen van de ver­gun­ning.

Er be­staat een ern­stig ge­vaar dat de ver­gun­ning wordt mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten.

De ge­meen­te kan de ver­gun­ning wei­ge­ren.

U hebt on­vol­doen­de ge­ge­vens aan­ge­le­verd om te kun­nen be­slis­sen op uw aan­vraag.

De ge­meen­te kan uw aan­vraag bui­ten be­han­de­ling stel­len. Dat be­te­kent dat de pro­ce­du­re stopt.


 

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Wordt uw aanvraag aan de Wet Bibob getoetst? Dan moet u een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. Deze vragen en documenten gaan vooral over de financiering en de zeggenschapsstructuur van uw onderneming.

De gemeente kan extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de toets. Wanneer u niet alle Bibob-vragen naar waarheid beantwoordt, kan de gemeente uw aanvraag weigeren.

Bij twijfel over uw integriteit kan de gemeente ook het Landelijk Bureau Bibob advies vragen over het gevaar van crimineel misbruik. In dat geval stelt de gemeente u hiervan de hoogte.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken