HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Veelgestelde vragen aanbieders en partners Wmo en Jeugd

Veelgestelde vragen aanbieders en partners Wmo en Jeugd

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Welke invloed heeft de bestuurlijke fusie op de Gemeenschappelijke Regeling van Gooi en Vechtstreek?

Weesp wordt vanaf 24 maart 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam. Er vindt dan een bestuurlijke fusie plaats waarbij Weesp een stadsgebied wordt binnen de gemeente Amsterdam met een gekozen bestuurscommissie.

Als gevolg van de bestuurlijke fusie treedt de gemeente Weesp per 1 januari 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van Gooi en Vechtstreek. De inkoop van Wmo- en Jeugdvoorzieningen gaat dan over naar de inkoop van de gemeente Amsterdam.

Om de continuïteit van zorg van onze inwoners te borgen zijn de volgende afspraken gemaakt over deze verandering:

  • Cliënten die voor 1 januari 2022 al zorg ontvangen kunnen, middels uitloopovereenkomsten, tot uiterlijk 1 januari 2023 in zorg blijven bij de aanbieders die ingekocht zijn door de Regio Gooi en Vechtstreek.
  • Inwoners die vanaf 1 januari 2022 zorg nodig hebben ontvangen ondersteuning vanuit de inkoop van de gemeente Amsterdamse.

Welke gevolgen heeft de fusie voor bestaande Wmo- en Jeugdcontracten van Regio Gooi en Vechtstreek?

Op dit moment ontvangt een deel van de Wmo- en Jeugdcliënten uit Weesp ondersteuning van regionaal gecontracteerde aanbieders. Op 1 april 2021 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek aan deze aanbieders een communicatieboodschap gestuurd over de fusie tussen Weesp en Amsterdam. Hierin staan de gevolgen van de fusie voor de huidige Jeugd- en Wmo-contracten die voor Weesp zijn afgesloten.

Bent u niet door de gemeente Amsterdam gecontacteerd?

Om in 2022 de zorgcontinuïteit voor de inwoners te borgen, krijgen de aanbieders die niet door de gemeente Amsterdam zijn gecontracteerd, voor het jaar 2022 een uitloopovereenkomst aangeboden. Deze is alleen bedoeld voor bestaande cliënten en niet voor nieuwe cliënten. Met deze uitloopovereenkomst kunnen aanbieders tot uiterlijk 31 december 2022 de zorg blijven leveren.

Bent u wel door de gemeente Amsterdam gecontacteerd?

De aanbieders die wél door de gemeente Amsterdam zijn gecontracteerd, horen via hun contactpersoon bij de gemeente Amsterdam hoe Weesp per 1 januari 2022 wordt toegevoegd aan hun Amsterdamse contract en hoe de administratieve conversie gaat verlopen.

Wanneer wordt de uitloopovereenkomst aangeboden?

Naar verwachting wordt de conceptovereenkomst uiterlijk in oktober 2021 aangeboden.

Hoe dragen niet-gecontracteerde aanbieders op basis van de uitloopovereenkomst in 2022 cliënten over aan een door Amsterdam gecontracteerde aanbieder?

Jeugd
in de loop van 2022 wordt u als niet-gecontracteerde aanbieder door de gemeente Amsterdam geïnformeerd over de procedure voor de overdracht. Voor de meest kwetsbare inwoners hebben wij speciale aandacht. Een consulent of wijkteammedewerker van de gemeente Weesp voert in dat geval ruim voordat de indicatie afloopt een individueel gesprek met de inwoner en de nieuwe aanbieder om de overdracht goed vorm te geven.

Wmo
De overdracht van Weesper-cliënten gebeurt op het moment dat de aanbestedingen in Amsterdam zijn afgerond. Naar verwachting is dat vanaf juli 2022.

Wat moeten aanbieders doen die geen uitloopovereenkomst willen afsluiten?

Wanneer uw organisatie van plan is om de uitloopovereenkomst níet te accepteren, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Beleidsafdeling van de gemeente Weesp. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres: beleid@weesp.nl.

Wilt u meedoen aan de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp van gemeente Amsterdam?

De gemeente Amsterdam gaat de Specialistische Jeugdhulp in 2021 opnieuw aanbesteden.

Heeft u interesse om als aanbieder hieraan deel te nemen? Dan vindt u hieronder de algemene aankondiging die de gemeente Amsterdam (samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) hierover heeft opgesteld en de link naar de site van Negometrix, waar u meer informatie vindt over deze aanbesteding. Houdt u er rekening mee dat het uitsluitend gaat om een aanbesteding van specialistische jeugdhulp. Voor de hoog specialistische jeugdhulp zijn begin 2021 al nieuwe contracten afgesloten.

Vooraankondiging aanbesteding Specialistische Jeugdhulp

De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel zijn voornemens om voor 2022 nieuwe contracten te sluiten voor specialistische jeugdhulp die nu "segment B" heet. De wijze waarop deze contracten tot stand moeten komen; via subsidie of inkoop en welke uitgangspunten gelden, zijn de gemeenten nu aan het onderzoeken.

Deze vooraankondiging is erop gericht open en transparant de markt te informeren en te betrekken in het proces om te komen tot nieuwe overeenkomsten. Alle informatie die beschikbaar is en beschikbaar komt wordt via het platform van Negometrix met de markt gedeeld. Indien u interesse heeft in een opdracht voor specialistische jeugdhulp, dan wordt aangeraden u aan deze tender te koppelen. Als u een account heeft aangemaakt kunt u op Negometrix de informatie vinden.

Eventuele vragen over de aanbesteding kunt u stellen in Negometrix. Indien wordt overgegaan tot een aanbesteding, wordt deze ook daarop gepubliceerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wordt gedeeld om de markt in een vroegtijdig stadium te informeren en te betrekken.

Wilt u meedoen aan de aanbesteding aanvullende ondersteuning Wmo van gemeente Amsterdam?

De gemeente Amsterdam heeft op 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsprocedures van de aanvullende ondersteuning Wmo (Begeleiding, Dagbesteding en Hulp bij het huishouden) en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder in te trekken en een nieuwe procedure op te starten.

Op 1 oktober 2021 gaat de aanbestedingsprocedure voor Hulp bij huishouden en Aanvullende Individuele van start. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke wijze Dagbesteding en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zullen worden aanbesteed.

Voor de meest recente informatie over de aanbesteding kunt u terecht op: amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/contractering-aanvullende-ondersteuning/

Wat zijn de contactgegevens voor vragen?

Voor vragen over de overdracht van inwoners naar de inkoop van de gemeente Amsterdam kunt u contact opnemen met de Beleidsafdeling van de gemeente Weesp via e-mailadres: beleid@weesp.nl.

Voor vragen over de afwikkeling van de declaraties op basis van de uitloopovereenkomst blijft voor het jaar 2022 Inkoop en Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek bereikbaar, die namens de gemeente Amsterdam de werkzaamheden blijft uitvoeren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken