HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen voor hulpverleners

Parkeervergunning aanvragen voor hulpverleners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3) 
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart.

Bent u huis­arts, ver­los­kun­di­ge of een an­de­re pro­fes­si­o­ne­le zorg­ver­le­ner en werkt u Weesp? Moet u met spoed hulp ver­le­nen aan per­so­nen of die­ren of hebt u bij de zorg ma­te­ri­aal no­dig dat al­leen in een voer­tuig te ver­voe­ren is (groot ma­te­ri­eel)? Dan kunt u een parkeervergunning voor hulpverleners aanvragen.

Deze parkeervergunning is standaard ‘op code’ en niet gekoppeld aan een kenteken. U kunt de vergunning gebruiken voor verschillende auto’s, maar u mag de vergunning maar voor 1 auto tegelijk gebruiken.

Vergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in uw auto te leggen. De controle loopt via uw kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor hulpverleners.

 • U bent huis­arts, ver­los­kun­di­ge of een an­de­re pro­fes­si­o­ne­le zorg­ver­le­ner en u werkt in Weesp.  Uw bedrijf hoeft niet gevestigd te zijn in Weesp.
 • U moet vaak met spoed hulp ver­le­nen aan per­so­nen of die­ren. Of u hebt bij de zorg ma­te­ri­aal no­dig wat al­leen in een voer­tuig te ver­voe­ren is (groot ma­te­ri­eel).

Niet voor incidentele zorg

Als u alleen af en toe zorg of hulp aan huis verleent, kunt u de vergunning niet aanvragen. Bij de aanvraag moet u bewijs leveren dat u de vergunning nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld met een document van uw klantenbestand. Alleen de postcodes moeten zichtbaar zijn. De namen, adressen of huisnummers hoeven niet in het bestand te staan.

Aantal

Per 5 medewerkers is 1 hulpverlenersvergunning beschikbaar, met een maximum van 3 vergunningen per adres.

Het is mogelijk om naast een parkeervergunning voor hulpverleners een parkeervergunning voor bewoners of bedrijven op hetzelfde adres te hebben.

Waar is uw parkeervergunning geldig?

Met een parkeervergunning voor hulpverleners mag u parkeren in alle straten in Weesp waar betaald parkeren geldt, inclusief het P+R-terrein Weesp en Winkelcentrum Hogeweij.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: 

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

1) Online
 

Parkeervergunning voor hulpverleners aanvragen
 

 • Log in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1).
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij ‘wat heb ik nodig’. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2) Schriftelijk.

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aan­vraag­for­mu­lier
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
  Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.
 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • U krijgt een besluit over de aanvraag van uw parkeervergunning.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Let op; wij kunnen uw aanvraag bij het stadskantoor niet direct afhandelen. Lukt online aanvragen niet? Dan kunnen wij wel de schriftelijke aanvraag samen met u invullen. U kunt vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
  Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Toekenning? Eerst betalen dan pas geldig

Let op: uw vergunning is pas actief als u betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct met uw vergunning parkeren.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt een kopie mee: Let op:

als de vergunning voor u zelf is:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs

als de vergunning voor iemand anders is:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
 • een ko­pie iden­ti­teits­be­wijs van de arts, ver­los­kun­di­ge of an­de­re hulp­ver­le­ner voor wie de ver­gun­ning wordt aan­ge­vraagd.
Staat het BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten.
Een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs deel 1B of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft). Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.
Een ko­pie van de gel­di­ge BIG-re­gi­stra­tie van de arts, ver­los­kun­di­ge of an­de­re hulp­ver­le­ner voor wie de ver­gun­ning wordt aan­ge­vraagd. Als geen BIG-re­gi­stra­tie kan wor­den mee­ge­stuurd: een an­der be­wijs van het be­roep van de hulp­ver­le­ner voor wie de ver­gun­ning wordt aan­ge­vraagd (bij­voor­beeld een di­plo­ma). Een in­stel­ling hoeft geen BIG-re­gi­stra­tie op te stu­ren.
Bij de balie van het stadskantoor: KvK-nummer.
Bij een professionele zorg- of hulpverleningsinstelling stuurt u of neemt u ook mee:
Een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.
Een ge­mo­ti­veer­de ver­kla­ring van de zorg- of hulp­ver­le­nings­in­stel­ling. In deze ver­kla­ring moet staan dat de hulp­ver­le­ner het mo­tor­voer­tuig no­dig heeft om re­gel­ma­tig met spoed of met groot ma­te­ri­eel zorg of hulp te ver­le­nen. De zorg of hulp is voor per­so­nen of die­ren op wis­se­len­de plaat­sen in een ge­bied waar be­taald par­ke­ren geldt. Ver­kla­ring moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal één maand oud zijn.
Bent u huisarts of verloskundige? Neem of stuur dan ook mee:
Een ver­kla­ring van de prak­tijk waar­in staat dat u daar werkt. Na het in­die­nen van de aan­vraag, vra­gen wij u soms om be­wijs­stuk­ken op te stu­ren waar­uit blijkt dat de meer­der­heid van de patiënten van de prak­tijk in Weesp woont in een ge­bied waar be­taald par­ke­ren geldt
Bij een thuiszorginstelling stuurt of neemt u ook mee:
Een ko­pie van het con­tract met een zorg­ver­ze­ke­raar waar­uit blijkt dat de thuis­zorg­in­stel­ling ten min­ste één van de zorg­func­ties van per­soon­lij­ke ver­zor­ging en/​of ver­ple­ging ver­richt (Wlz).
Bij een kraamzorginstelling stuurt of neemt u ook mee:
Een ko­pie van het con­tract met een zorg­ver­ze­ke­raar waar­uit blijkt dat de kraam­zorg­in­stel­ling par­tus­as­sis­ten­tie ver­leent (be­val­lin­gen be­ge­leidt).

Automatische incasso

Als u kiest voor betalen met automatische incasso moet u het Machtigingsformulier automatische incasso op deze pagina printen, ondertekenen en ingescand of als foto uploaden bij uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarief parkeervergunning voor hulpverleners: € 175,- per 6 maanden.

Vergunningperiode 6 maanden

Een parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 april tot en met 30 september. U kunt uw vergunning bijvoorbeeld laten ingaan op 1 juli. U betaalt dan 3 maanden: van juli tot en met september. U kunt de vergunning ook op 20 juli laten ingaan. U betaalt dan wel de hele maand juli. Vanaf 1 oktober betaalt u dan per 6 maanden.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag. Daarna moet u nog betalen om de parkeervergunning te activeren. 

 • Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u vanaf 29 maart 2021 met uw parkeervergunning parkeren.
 • Kiest u voor acceptgiro? Dan activeert de gemeente binnen 3 werkdagen uw vergunning. Betaal dus ruim voor 29 maart 2021.
 • U kunt de acceptgiro ook bij het stadskantoor betalen.

U betaalt uw vergunning vanaf 1 april 2021, maar de vergunningen zijn al geldig vanaf 29 maart 2021.

Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor. De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

 • Online

Parkeervergunning voor hulpverleners aanvragen

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aanvraag parkeervergunning voor hulpverleners

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken