HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen gehandicapte bewoner

Parkeervergunning aanvragen gehandicapte bewoner

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren. Bewoners in een vergunningsgebied kunnen een parkeervergunning aanvragen.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat:

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart.

Hebt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u gratis de parkeervergunning voor gehandicapte bewoners aanvragen.

Twee varianten

Er zijn 2 varianten van de parkeervergunning: bestuurder en passagier. U moet bij de aanvraag aangeven of u bestuurder of passagier bent. Dit hangt af van het type Europese gehandicaptenparkeerkaart dat u hebt. Het is niet mogelijk om beide varianten aan te vragen. De parkeervergunning voor gehandicapte bewoners heeft dezelfde einddatum als uw Europese gehandicaptenparkeerkaart. En is maximaal 5 jaar geldig.

Gehandicapte parkeervergunning voor bestuurder

U mag 1 kenteken registreren. U doet dat tegelijk met de aanvraag. Het kenteken moet op uw naam of op die van uw huisgenoot staan. Staat het kenteken niet op uw naam of op die van uw huisgenoot? Dan hebt u extra documenten nodig.

Gehandicapte parkeervergunning voor passagier

Stap 1:

Eerst registreren. U mag maximaal 3 kentekens registreren. U doet dat tegelijk met de aanvraag. Deze kentekens hoeven niet op uw naam te staan. Let op: u kunt 1 kenteken tegelijk activeren om te kunnen parkeren op straat.

Stap 2:

Kenteken aanmelden bij parkeren

1. Hebt u één kenteken geregistreerd? Dan wordt het kenteken automatisch aangemeld. U hoeft niets door te geven. U mag altijd met dit kenteken parkeren.

2. Hebt u meerdere kentekens geregistreerd? Dan moet u iedere keer online (aanmeldenparkeren.amsterdam.nl, deze website werkt het beste via Google Chrome) of telefonisch (via (020) 215 0077) één van de geregistreerde kentekens aanmelden.

Vergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in uw auto te leggen. De controle loopt via uw kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners:

 • U moet in Weesp in­ge­schre­ven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waar u woont.
 • U moet een gel­di­ge Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart (GPK) uit een EU-land heb­ben. Kijk voor een over­zicht op de lan­den­lijst hier­on­der. Bij een schrif­te­lij­ke aan­vraag moet uw Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart nog 3 maan­den gel­dig zijn.
  Nog geen GPK? Kijk voor in­for­ma­tie bij het on­der­werp 'Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart aan­vra­gen'.
 • U moet bij de aan­vraag aan­ge­ven of u be­stuur­der of pas­sa­gier bent. Het is niet mo­ge­lijk bei­de va­ri­an­ten aan te vra­gen.
 • Bij de va­ri­ant be­stuur­der kan het ken­te­ken op uw naam of op die van uw huis­ge­noot staan. Uw huis­ge­noot moet in­ge­schre­ven staan op uw adres. Staat het ken­te­ken niet op uw naam of op die van uw huis­ge­noot? Dan hebt u ex­tra do­cu­men­ten no­dig. Kijk bij 'Wat hebt ik no­dig?'.
 • De parkeervergunning voor gehandicapte bewoners kan aangevraagd worden naast eventuele andere parkeervergunningen.

Geen medisch onderzoek

U krijgt geen medisch onderzoek voor de parkeervergunning voor gehandicapte bewoners. Dat hebt u al gehad bij uw aanvraag voor de Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

U moet een Europese gehandicaptenparkeerkaart uit een van de onderstaande (EU-) landen hebben.

Overzicht (EU-) Landen

Bel­gië

Ier­land

Po­len

Bul­ga­rije

Ita­lië

Por­tu­gal

Cy­prus

Kro­a­tië

Roe­me­nië

De­n­e­mar­ken (excl. Groen­land en Fae­röer)

Let­land

Slo­ve­nië

Duits­land

Li­tou­wen

Slo­wa­kije

Est­land

Luxem­burg

Span­je

Fin­land

Mal­ta

Tsje­chië

Frank­rijk

Ne­der­land

Ver­e­nigd Ko­nink­rijk (incl. Gi­bral­tar)

Grie­ken­land

Oos­ten­rijk

Zwe­den

Hon­ga­rije

Israël Canada

Waar geldig?

Met een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners mag u gratis parkeren in alle straten in Weesp waar betaald parkeren geldt, inclusief het P+R-terrein en bij winkelcentrum Hogewey. Lees meer hierover op pagina Waar mag ik parkeren met een Europese gehandicaptenparkeerkaart en waar mag ik parkeren met een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners of bezoekers?

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Lees ook de veelgestelde vragen over de Europese gehandicaptenparkeerkaart.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: online, schriftelijk of persoonlijk aan de balie. 

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online

Parkeervergunning voor gehandicapte bewoners aanvragen

 • U moet inloggen met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2) Schriftelijk

 1. Down­load het aan­vraag­for­mu­lier.
 2. Vul het for­mu­lier in. Ko­pi­eer de ge­vraag­de do­cu­men­ten. Kijk bij ‘wat heb ik no­dig?’.
 3. Stuur het for­mu­lier en de do­cu­men­ten naar het adres op het for­mu­lier.

U krijgt geen ontvangstbevestiging.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U vult ter plek­ke het aan­vraag­for­mu­lier in. Of u vult het thuis in en neemt het in­ge­vuld mee.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij 'Wat heb ik nodig?'. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Hoe verleng ik de parkeervergunning voor gehandicapte bewoners?

Twee maanden vóórdat uw vergunning voor gehandicapte bewoners verloopt stuurt de gemeente u automatisch een bericht. U moet de parkeervergunning voor gehandicapte bewoners en uw Europese gehandicaptenparkeerkaart dan opnieuw aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Dit hebt u nodig:

Let op:

Hebt u een auto met bui­ten­lands ken­te­ken?

Dan moet u een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs mee­ne­men. Als het niet in La­tijn­se let­ter­te­kens is, moet u een ver­ta­ling mee­ne­men.

Een geldig identiteitsbewijs

Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie uploaden / meesturen.

Een ko­pie van uw gel­di­ge Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart

Kopieer beide kanten. Bij een schriftelijke aanvraag moet uw Europese gehandicaptenparkeerkaart nog 3 maanden geldig zijn.

Een kopie van het kentekenbewijs deel 1B (of het tenaamstellingsverslag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto overschrijft)).

Bij de passagiersvariant hebt u van elk kenteken dat u wilt registreren een kopie nodig van het kentekenbewijs deel 1B (of het tenaamstellingsverslag van de RDW).

Kentekenbewijs op creditcardformaat?

Staat het kenteken niet op uw naam of op die van uw huisgenoot omdat het om een bedrijfs- of leaseauto gaat? Dan hebt u voor de bestuurdersvariant extra documenten nodig. Kijk bij huurauto, bedrijfs- of leaseauto.

Bij een gehandicaptenvoertuig (bij­voor­beeld Can­ta): ko­pie van het ver­ze­ke­rings­be­wijs

Bij een brommobiel: een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs

Bij de variant bestuurders hebt u nog extra documenten nodig:

Bij een leaseauto van u of van uw huisgenoot:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst, maxi­maal 1 jaar oud of,
 • ko­pie een lea­se­ver­kla­ring, maxi­maal 1 maand oud.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

In de leaseovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij een leaseauto via werkgever zonder uw naam of die van uw huisgenoot in het contract:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van de werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud. Of,
 • ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van de werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud
 • ver­kla­ring van de werk­ge­ver waar­in staat dat u (of uw huis­ge­noot) werk­ne­mer bent van het be­drijf en als eni­ge in de auto mag rij­den.
 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie (of die van uw huis­ge­noot) op naam, maxi­maal 2 maan­den oud
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • In de lea­se­over­een­komst of ver­kla­ring staat:
  • da­tum van on­der­te­ke­ning.
  • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
  • het ken­te­ken
  • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.

Bij een bedrijfsauto van u of van uw huisgenoot (geen lease):

Dan hebt u nodig:

 • ko­pie sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op uw naam of op die van uw huis­ge­noot
 • een ver­kla­ring van de werk­ge­ver waar­in staat dat u (of uw huis­ge­noot) werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u (of uw huis­ge­noot) de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • staat het ken­te­ken op naam van de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan moet u (of uw huis­ge­noot) een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar heb­ben.
 • staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan hoeft u ver­der niets te uplo­a­den of mee te ne­men.
 • Sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie mag niet ou­der dan twee maan­den zijn. U kunt de in­ko­mens­ge­ge­vens on­zicht­baar ma­ken
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.

Bij een VOF: ondertekening door alle vennoten

Bij een huurauto van u of van uw huisgenoot:

 • ko­pie huur­over­een­komst, maxi­maal 1 maand oud of,
 • ver­kla­ring huur­be­drijf, maxi­maal 1 maand oud

In de huurovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het ver­huur­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

De huurovereenkomst of verklaring moet op officieel briefpapier of zijn voorzien van een logo.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag.  

Hebt u een vergunning voor passagiers aangevraagd en is die goedgekeurd? Dan ontvangt u uw meldcode en pincode binnen 10 werkdagen nadat de vergunning is ingegaan. Met deze codes kunt u gebruik maken van uw vergunning. 

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de aanvraag doen?

Ja, dat kan. U moet dan iemand machtigen om de vergunning voor u aan te vragen of te activeren. De gemachtigde moet meenemen:

 • machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend. Maximaal 4 weken oud.
 • alle gevraagde documenten
 • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u. Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten.

Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken.

Handgeschreven toestemmingsverklaring

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

 • Online

Parkeervergunning voor gehandicapte bewoners aanvragen

 • Schriftelijk of bij het stadskantoor

Aan­vraag­for­mu­lier.

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken