HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen bewoners

Parkeervergunning aanvragen bewoners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren. Bewoners in een vergunningsgebied kunnen een parkeervergunning aanvragen.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3)
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart.

Vergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in uw auto te leggen. De controle loopt via uw kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor bewoners:

 • U moet in Weesp in­ge­schre­ven staan in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP) op het adres waar u woont.
 • U moet een auto heb­ben die op uw naam staat (of een lea­se- of be­drijfs­au­to, huur­au­to, cam­per, brom­mo­biel, mo­tor).
 • Hebt u een garage of andere parkeerplaats? Dan kunt u geen 1e bewonersvergunning aanvragen.
 • Weet u niet of er een eigen parkeerplaats bij uw woning hoort? Vraag dat dan na bij de ver­ko­per of ver­huur­der. Ook als u de mo­ge­lijk­heid hebt of had om een ei­gen par­keer­plaats te ko­pen of te hu­ren, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Een par­keer­plaats voor ge­han­di­cap­ten valt hier niet on­der.
 • Hebt u uw garage verbouwd vóór 17 juni 2019 bijvoorbeeld tot werkkamer, keuken, kantoor of werkplaats? Dan moet u dit aangeven bij de aanvraag. Stuur dan foto’s, een bouwtekening of aannemersfactuur mee voor een beoordeling van uw specifieke situatie.

Aantal per adres

 • Hebt u geen garage of andere parkeerplaats? Dan kunt u meestal 1 parkeervergunningen aanvragen.
 • Woont u in vergunninggebied Weesp-4? Dan kunt u een tweede parkeervergunning aanvragen als u op het moment van aanvraag in het bezit bent van een tweede auto en ingeschreven staat als bewoner in uw vergunninggebied.

Waar geldig?

Met een parkeervergunning voor bewoners mag u parkeren in het vergunningsgebied waar u woont. In de overige gebieden betaalt u het uurtarief als u daar parkeert.

Vergunningperiode 6 maanden

Een parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 april tot en met 30 september. U kunt uw vergunning bijvoorbeeld laten ingaan op 1 juli. U betaalt dan 3 maanden: van juli tot en met september. U kunt de vergunning ook op 20 juli laten ingaan. U betaalt dan wel de hele maand juli. Vanaf 1 oktober betaalt u dan per 6 maanden.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: 

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online
 

Parkeervergunning voor bewoners aanvragen
 

 • U moet inloggen met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

2) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aan­vraag­for­mu­lier
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij 'wat heb ik nodig?'. Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.
 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Toekenning? Eerst betalen dan pas geldig

Let op: uw vergunning is pas actief als u betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct met uw vergunning parkeren.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

Het verschilt in de manier van aanvragen (digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan de balie) wat u mee moet nemen.    

Digitale aanvraag

U moet in elk geval uploaden: het kentekenbewijs of het tenaamstellingsverslag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto overschrijft) van de auto. Dit mag een scan of foto zijn. Als het een buitenlandse auto is en het kentekenbewijs is niet in Latijnse lettertekens, moet u een vertaling meesturen.

Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties hieronder. Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.

Gaat u de ver­gun­ning met au­to­ma­ti­sche in­cas­so be­ta­len?

Dan moet u het machtigingsformulier automatische incasso uit­prin­ten, on­der­te­ke­nen en als scan of foto uplo­a­den. In het for­mu­lier wordt ge­vraagd naar een 'Ver­gun­ning­num­mer'. Als dit uw eer­ste aan­vraag is kunt u dit veld open­la­ten.

Least of huurt u zelf de auto direct bij een huur- of leasemaatschappij? (Uw naam staat in het contract).

Dan moet u scannen en uploaden:

 • leasecontract of -overeenkomst, maximaal 1 jaar oud, of kopie leaseverklaring, maximaal 1 maand oud (eisen aan het document).

Least of huurt uw werkgever de auto bij de huur- of lease maatschappij? (Uw naam staat niet in het contract).

Dan moet u scannen en uploaden:

 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).
 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud, of ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud (ei­sen aan het do­cu­ment)

Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van de werkgever (bedrijfsauto)?

Dan moet u scannen en uploaden:

 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam. Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan uw ar­beids­con­tract.
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.

Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van een vennoot of bestuurder van het bedrijf waar u werkt (bedrijfsauto)?

Dan moet u scannen en uploaden:

 • het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar
 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam. Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan uw ar­beids­con­tract.
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.

Staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf?

Dan hoeft u ver­der niets te uplo­a­den.

Schriftelijke aanvraag

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aan­vraag­for­mu­lier
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)van de auto. Als het een bui­ten­land­se auto is en het ken­te­ken­be­wijs is niet in La­tijn­se let­ter­te­kens, moet u een ver­ta­ling mee­stu­ren.

Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties hieronder. Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.

Woont u in een ge­bouw met par­keer­ge­le­gen­heid? Kunt u daar nu geen par­keer­plaats krij­gen? En kon u die in het ver­le­den ook niet krij­gen?

Dan moet u een 'Ver­kla­ring geen ei­gen par­keer­ge­le­gen­heid' mee­stu­ren. Die ver­kla­ring kunt u hier downloaden.

Leaset of huurt u zelf de auto direct bij een huur- of leasemaatschappij? (Uw naam staat in het contract).

Dan moet u een kopie meesturen van leasecontract of -overeenkomst, maximaal 1 jaar oud, of kopie leaseverklaring, maximaal 1 maand oud (eisen aan het document).

Leaset of huurt uw werkgever de auto bij de huur- of lease maatschappij? (Uw naam staat niet in het contract).

Dan moet u meesturen:

 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).
 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud of ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud (ei­sen aan het do­cu­ment)

Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van uw werkgever (bedrijfsauto)?

Dan moet u meesturen:

 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver(maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).

Staat het kenteken niet op uw naam, maar op naam van een vennoot of bestuurder van het bedrijf waar u werkt (bedrijfsauto)?

Dan moet u meesturen:

 • een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar.
 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).

Staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf?

Dan hoeft u ver­der niets mee te stu­ren.

Persoonlijk aan de balie

Meenemen

U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.

Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties hieronder. Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Gaat u met au­to­ma­ti­sche in­cas­so be­ta­len?

Dan moet u uw re­ke­ning­num­mer doorgeven.

Als ie­mand an­ders na­mens u de ver­gun­ning aan­vraagt, moet u het for­mu­lier au­to­ma­ti­sche in­cas­so in­vul­len, on­der­te­ke­nen en mee­ge­ven. Dat for­mu­lier kunt u hier downloaden.

Woont u in een ge­bouw met par­keer­ge­le­gen­heid? Kunt u daar nu geen par­keer­plaats krij­gen? En kon u die in het ver­le­den ook niet krij­gen?

Dan moet u een 'Ver­kla­ring geen ei­gen par­keer­ge­le­gen­heid' mee­ne­men. Die ver­kla­ring kunt u hier downloaden.

Hebt u een auto met bui­ten­lands ken­te­ken?

Dan moet u een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs mee­ne­men. Als het niet in La­tijn­se let­ter­te­kens is, moet u een ver­ta­ling mee­ne­men.

Leaset of huurt u zelf de auto direct bij een huur- of leasemaatschappij? (Uw naam staat in het contract).

Dan moet u een kopie meenemen van leasecontract of -overeenkomst met uw naam, maximaal 1 jaar oud of kopie leaseverklaring met uw naam, maximaal 1 maand oud (eisen aan het document).

Leaset of huurt uw werkgever de auto bij de huur- of lease maatschappij? (Uw naam staat niet in het contract).

Dan moet u meenemen:

 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment), of een ko­pie ar­beids­con­tract. Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).
 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud of ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud (ei­sen aan het do­cu­ment)

Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van het bedrijf waar u werkt (bedrijfsauto)?

Dan moet u meenemen:

 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver(maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).

Bij een VOF: ondertekening door alle vennoten

Staat het ken­te­ken niet op uw naam, maar op naam van een ven­noot of be­stuur­der van het be­drijf waar u werkt (be­drijfs­au­to)?

Dan moet u meenemen:

 • een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar.
 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud (ei­sen aan het do­cu­ment). Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den (ei­sen aan het do­cu­ment).

Staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf?

Dan hoeft u ver­der niets mee te ne­men.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • Tarief eerste parkeervergunning voor bewoners: € 25,- per 6 maanden
 • Tarief tweede parkeervergunning voor bewoners: € 100,- per 6 maanden
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. 

U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag. Daarna moet u nog betalen om de parkeervergunning te activeren.

 • Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u vanaf 29 maart 2021 met uw parkeervergunning parkeren.
 • Kiest u voor acceptgiro? Dan activeert de gemeente binnen 3 werkdagen uw vergunning. Betaal dus ruim voor 29 maart 2021.
 • U kunt de acceptgiro ook bij het Stadskantoor betalen. U moet hiervoor een afspraak maken.

U betaalt uw vergunning vanaf 1 april 2021, maar de vergunningen zijn al geldig vanaf 29 maart 2021.

Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de aanvraag doen op het stadskantoor?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

Meenemen

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

Toestemmingsverklaring

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Online aanvragen parkeervergunning bewoners
 

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aan­vraag­for­mu­lier

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken