HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een bedrijf (inrichting) valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Voor grote groepen bedrijven die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting van het zelfde soort zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende afspraken opgesteld (een Algemene Maatregel van Bestuur).

Als uw bedrijf onder een AMvB valt is een melding genoeg, dan is de procedure korter dan bij een vergunning.

Wanneer heeft u een meldingsplicht?
U dient een melding in te dienen als u:

 • een bedrijf wilt oprichten dat onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur valt (AMvB);
 • een bedrijf wilt uitbreiden dat onder de werking van de AMvB valt;
 • werkzaamheden, die onder een AMvB vallen, wilt wijzigen.

Valt u niet onder bovenstaande categorie├źn dan dient u een milieuvergunning aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De meeste bedrijven vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, kortweg Activiteitenbesluit genoemd. Via de website van de rijksoverheid  kunt u controleren of dit voor uw bedrijf geldt. In het positieve geval dient u het meldingsformulier in te vullen en te verzenden. Het formulier komt dan automatisch bij de afdeling Vergunningen & Toezicht terecht. Heeft u een agrarisch bedrijf dan valt uw bedrijf mogelijk onder het Besluit landbouw. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • als het bedrijf niet meldingsplichtig is, moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Een omgevingsvergunning is een beslissing van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wabo;
 • aan een omgevingsvergunning zijn afsprkanen verbonden in het belang van de bescherming van het milieu;
 • het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient de omgevingsvergunning of melding aan te vragen voordat u een activiteit gaat uitvoeren. Doet u dit niet dan bent u in overtreding en kan de gemeente of politie handhavend optreden. Het is mogelijk uit te zoeken of u kunt volstaan met een melding via het afwegingsmodel van de overheid. U begint met het beantwoorden van de vragen. Zodra u alle voor u belangrijke vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.

Omgevingsloket online

U kunt via het  Omgevingsloket online:

 • een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen;
 • een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier;
 • een melding doen. Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel een melding doen;
 • de voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op de website van DigiD. De procedure gaat als volgt:

 • u vult het aanvraagformulier volledig in;
 • u stuurt het aanvraagformulier met de documenten die nodig zijn digitaal of per post naar de gemeente;
 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
 • de gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt gegeven. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
 • voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Tegen besluiten op complexe aanvragen kunt u, nadat u een zienswijze tegen het ontwerp-besluit hebt ingediend, rechtstreeks in beroep bij de bestuursrechter.

Melding milieu-activiteit

De procedure om een melding in te dienen is veel korter en bestaat uit de volgende stappen:

 1. U dient de melding in bij de gemeente. Dit kunt u hier doen.
 2. De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid.
 3. De gemeente publiceert de melding.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

De melding kunt u digitaal indienen. Bij de melding dient u een plattegrond van de inrichting mee te sturen. Dit kan digitaal of per post. 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u digitaal inleveren via Omgevingsloket online . Op dit formulier kunt u zien welke gegevens we van u nodig hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en uw adres, het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke (plattegrond)tekeningen) en de aard van het bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een milieuvergunning is gratis. Dit neemt niet weg dat u in sommige gevallen wel onderzoeken uit moet laten voeren door adviesbureaus, die uiteraard niet gratis zijn.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken