HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geheimhouden persoonsgegevens

Geheimhouden persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • in de Basisregistratie personen (BRP) van Weesp zijn persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Weesp opgenomen. Het gaat hier niet alleen om adresgegevens maar ook gegevens over ouders, nationaliteit of een eventueel huwelijk;
 • de gemeente is verplicht om aan politie, justitie en de Belastingdienst uw persoonsgegevens te verstrekken. Ook andere overheidsinstellingen of maatschappelijke instellingen met een wettelijke taak (zoals pensioenfondsen), kunnen om uw persoonsgegevens vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven;
 • de gemeente geeft geen gegevens aan:
  • particulieren (zonder uw toestemming);
  • commerciële instellingen.
 • in enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens uit de basisadministratie te verstrekken die op u betrekking hebben. Voor deze verstrekking kunt u verzoeken  om geheimhouding van uw gegevens.Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan:
  • zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat);
  • zogenoemde vrije derden (particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen).
 • een verzoek om geheimhouding of het laten vervallen van geheimhouding kunt u eenvoudig online indienen met behulp van het formulier 'geheimhouding persoonsgegevens regelen' of persoonlijk aan de balie, neem uw geldig legitimatiebewijs mee. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag voor geheimhouding hebben ontvangen, zullen wij dit schriftelijk bevestigen. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen.

Let op: deze aanvraag geldt alleen voor uw huidige woongemeente. Het kan voorkomen dat derden in uw vorige woongemeente navraag doen over uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat die gemeente wel uw gegevens verstrekt, kunt u ook daar afzonderlijk een verzoek om geheimhouding indienen.

Wat zijn de gevolgen van de aanvraag geheimhouding?

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd, dan maakt de gemeente een aantekening bij uw persoonsgegevens in de basisregistratie. Dit heet 'indicatie geheimhouding'. Als u om geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoekt, dan betekent dit absolute geheimhouding.

Als de gemeente een verzoek om verstrekking van uw gegevens ontvangt van een verplichte derde, dan maakt de privacy-beheerder namens het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager.

Voordat er een besluit wordt genomen om uw gegevens te verstrekken:

 • krijgt u een brief over het verzoek van de verplichte derde;
 • kunt u een bezwaarschrift indienen binnen 4 weken na dagtekening van de brief;
 • u kunt geen geheimhouding vragen voor verstrekkingen aan overheidsinstellingen en bepaalde maatschappelijke instellingen. De gemeente is verplicht om uw gegevens aan deze instellingen te verstrekken en hoeft u hierover niet op de hoogte te stellen.

Beëindigen geheimhouding:

Persoonlijk aan de balie. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Online aanvragen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • u moet ingeschreven staan bij de gemeente;
 • u kunt een verzoek indienen als u 16 jaar of ouder bent;
 • u kunt voor uw kinderen tot 16 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • persoonlijk aan de balie op afspraak;
 • neem geldig legitimatiebewijs mee;
 • online via DigiD;
 • aanvragen als uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties mogen worden doorgegeven.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldig legitimatiebewijs.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken