HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp sluit de boeken met een klein tekort en verbetert financiële positie

Weesp sluit de boeken met een klein tekort en verbetert financiële positie

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Algemeen

De jaarrekening 2016 van de gemeente Weesp sluit met een beperkt nadelig resultaat van 15.000 euro op een omzet van 48 miljoen euro. In het jaarverslag staat beschreven welke werkzaamheden de gemeente heeft uitgevoerd en welke middelen zij daarvoor heeft ingezet.

Waar is geld aan uitgegeven?

Het grootste deel van deze inzet betreft de jaarlijks terugkomende zaken, zoals onderhoud aan wegen en gebouwen, riool, afvalverwerking en diensten in de vorm van taken burgerzaken, bouw- en woning toezicht en toezicht en handhaving. Naast deze taken is er in 2016 aandacht besteed aan de deregulering van de plaatselijke verordening, een beheer en ontwikkelingsplan voor de schansen, voorbereiding van woningbouw in de Bloemendalerpolder, start woningbouw in Leeuwenveld 3 en de 6 Weesperstraatjes, voorbereidingen voor nieuwbouw van scholen in de Bloemendalerpolder, opknappen van het winkelcentrum Hogewey, ondersteunen van sportieve en culturele activiteiten en de aanstelling van een buurtsportcoach.

Ontwikkeling sociaal domein

Op het gebied van het sociaal domein is er veel werk verzet. Door het beëindigen van de samenwerking in SWW verband is de inkoop vanuit Utrecht-West verplaatst naar Gooi en Vechtstreek en is er een dienstverleningsovereenkomst met Gooise Meren gesloten voor werkzaamheden in het sociaal domein. Deze overgang heeft zodanig plaatsgevonden dat de voorzieningen binnen het nieuwe kader gewoon doorgang konden vinden.

Sociale zaken

Punt van zorg blijft het aantal bijstandsgerechtigden. Conform het landelijk beeld is er sprake van een toename, wel is de stijging minder dan voorgaand jaar, evenwel er is nog sprake van een toename. Zowel de uitvoeringskosten als de uitkeringskosten overschrijden de beschikbare budgetten fors.

Financiële positie verbetert

Ondanks het geringe nadelige resultaat is de financiële positie van de gemeente in 2016 verbeterd, wat met name komt door de verkoop van bouwgrond aan de Papelaan waar de 6 Weesperstraatjes worden gerealiseerd. Door de verkoop van het eerste deel van de bouwgrond van het nieuwbouwproject konden leningen worden afgelost waardoor de schuldpositie aanzienlijk is verbeterd. In 2017 zal de verkoop van de overige bouwgrond voor de 6 Weesperstraatjes plaatsvinden.

Jaarstukken

Met de jaarstukken legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten opzichte van de voornemens zoals die waren opgesteld in de begroting 2016. De jaarstukken moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de jaarstukken in de raadsvergaderingen van 12 juli.

Toekomst

Het in 2016 uitgevoerde bestuurskrachtonderzoek heeft aangetoond dat de gemeentelijke organisatie op onderdelen kwetsbaar is waardoor niet alle ambities konden worden waargemaakt. Er is een plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling opgesteld waarmee wordt ingezet op versterking van enkele specifieke taken en werkprocessen. In de raadsvergadering van 12 juli zal ook de kadernota 2018 aan bod komen. In de kadernota staan de ontwikkelingen waarop het college zich vanaf 2018 wil concentreren. De kadernota is de eerste opzet naar de begroting 2018.

U kunt de jaarstukken 2016 inzien bij de gemeente Weesp (Nieuwstraat 70a te Weesp) of via www.weesp.nl/terinzage.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken