HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp kiest voor slagvaardig sociaal wijkteam

Weesp kiest voor slagvaardig sociaal wijkteam

Dit item is verlopen op 25-12-2014.

Om u hulp op maat te bieden, komt er een sociaal wijkteam. Vanaf 2015 helpt dit team u als u hulp of ondersteuning nodig heeft en dat (tijdelijk) niet zelf kunt regelen. Het college van Weesp heeft verder uitgewerkt wat het sociaal wijkteam gaat doen voor de inwoners.

Wethouder Astrid Heijstee: “Het sociaal wijkteam helpt inwoners die dat nodig hebben om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Om hen op weg te helpen om - zélf of met hulp van de omgeving - verder te gaan. De inwoner blijft immers de baas over zijn eigen leven. In Weesp kiezen we voor een slagvaardig team om inwoners te helpen. Soms komt het ook voor dat een inwoner meer hulp nodig heeft. In dit geval wordt er dan advies gevraagd aan een specialist.”

 

Wat gaat er veranderen?

Gemeente Weesp krijgt één sociaal wijkteam. Weesp is een compacte gemeente met één stadscentrum en verdeeld in wijken zoals Aetsveld, Centrum, Noord West en Leeuwenveld. Het sociaal wijkteam is er voor alle inwoners van deze wijken. Inwoners van Weesp kunnen met hun vraag terecht bij de gemeente via de website, per telefoon of per e-mail en aan de balie van het stadskantoor.

 

Heijstee: “De gemeente doet straks meer een beroep op inwoners en hun netwerk. Dat betekent dat we eerst kijken wat de inwoner zelf nog kan. Wanneer het gaat om eenvoudige hulpvragen zoals een boodschap of een klusje, dan kijken we of er binnen het sociale netwerk (familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers) iemand een handje kan helpen. Wanneer de hulpvraag meer gericht is op zorg en het niet lukt om problemen - zelfstandig of met hulp uit het netwerk of vrijwilligers - op te lossen, dan brengt de medewerker van het sociaal wijkteam u in contact met een gespecialiseerde hulpverlener.”

 

Het sociaal wijkteam is een slagvaardig team waarin deskundige medewerkers van de gemeente werken:

  • medewerker met kennis op gebied van WMO/Awbz
  • medewerker met kennis op gebied van werk en inkomen, de Participatiewet
  • medewerker met kennis op gebied van Jeugd

 

Wat gaat het sociaal wijkteam doen?

Stel: u heeft hulp of ondersteuning nodig op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en/of werk. Dan is er voor u straks één aanspreekpunt. U neemt contact op met de het Klant Contact Centrum van de gemeente. De KCC-medewerker zal u, indien nodig, in contact brengen met de vakspecialisten. Soms kunt u direct geholpen worden doordat u bijvoorbeeld in contact gebracht wordt met het vrijwilligerswerk, het maatschappelijk werk of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze organisaties werken intensief samen met elkaar.

 

Is het geen eenvoudige vraag? Dan verwijst het Klant Contact Centrum u door naar het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam gaat op huisbezoek. Samen wordt gekeken wat de inwoner eerst zelf kan doen om het probleem op te lossen. Lukt dit niet, dan kijkt de medewerker van het sociaal wijkteam met u of er mensen uit de directe omgeving (zoals buren, familie, mantelzorgers) kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Soms worden ook vrijwilligers gevraagd om mee te helpen.

 

Wanneer de situatie ingewikkelder is, bijvoorbeeld omdat er meer problemen tegelijk spelen, dan stelt de wijkteammedewerker samen met de inwoner een speciaal Plan van Aanpak op. Specifiek gericht op de situatie in dat huishouden. Het sociaal wijkteam zorgt ervoor dat de hulpverleners goede afspraken maken met elkaar. Ook checkt het wijkteam of de afspraken worden nagekomen en/of deze moeten worden bijgesteld. Het sociaal wijkteam houdt de vinger aan de pols.

 

Continuïteit in de zorg

De nieuwe manier van werken gaat ook gelden voor mensen die nu al zorg of begeleiding krijgen. Heeft u nu al zorg of begeleiding vanuit de Wmo of AWBZ? Deze stopt niet zomaar in 2015. De meeste inwoners behouden de zorg of begeleiding vanuit de Wmo of AWBZ tot eind 2015 of tot het moment waarop de indicatie afloopt. Als er iets verandert, ontvangt u altijd eerst een uitnodiging voor een gesprek.

 

Heeft u huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Daarvoor is vanaf 2015 minder geld beschikbaar. De gemeente werkt aan een plan dat ervoor moet zorgen dat de mensen die nu huishoudelijke hulp ontvangen vanuit de Wmo, dat ook in 2015 nog kunnen krijgen.

Ontvangt u jeugdzorg of staat u op de wachtlijst voor jeugdzorg op 31 december 2014? U behoudt dan het recht op deze zorg voor het jaar 2015 bij dezelfde aanbieder. Dat is geregeld in het ‘Transitiearrangement’.

 

Werkwijze Sociaal Wijkteam getoetst aan de praktijk

De professionals uit de praktijk (zoals hulpverleners, wijkagenten, vrijwilligers en medewerkers van scholen) hebben meegedacht over de werkwijze van het sociaal wijkteam. Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, huisartsen, wijkagenten, medewerkers van scholen, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin) besproken hoe de dienstverlening van het sociaal wijkteam er uitziet. Heijstee: “De meerwaarde van het sociaal wijkteam is voor alle hulpverleners duidelijk. Het sociaal wijkteam voert straks de regie. Het wijkteam bepaalt de prioriteiten, stemt zorgafspraken af tussen verschillende betrokkenen en bewaakt of de afspraken worden nagekomen.”

 

Klachtenregeling, bezwaar en beroep

Er wordt gewerkt aan een gemeentelijke klachtenregeling over dienstverlening rondom (jeugd)zorg, welzijn en werk. We hopen natuurlijk dat de dienstverlening volgens het boekje verloopt. Dienstverlening is mensenwerk. Het gaat om houding en gedrag en daarbij kan ook wat mis gaan. De gemeente hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling van klachten. Het gaat om klachten over medewerkers van de gemeenten, zoals die van het sociaal wijkteam, en om klachten over organisaties die taken namens de gemeente uitvoeren.

Waar mogelijk verbeteren we de dienstverlening. Met organisaties die werken namens de gemeente, worden afspraken gemaakt over de behandeling van klachten. Ook kan de inwoner een bezwaar indienen tegen een besluit van het sociaal wijkteam of een beroep aantekenen bij de rechtbank.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken