HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Snel meer duidelijkheid voor Amstellandlaan en Rijnkade

Snel meer duidelijkheid voor Amstellandlaan en Rijnkade

Dit item is verlopen op 22-01-2019.

Voor bebouwing aan de Amstellandlaan is behoefte aan een ruimtelijk kader. Bebouwing langs de Rijnkade is voorlopig van de baan en voor ‘het scharnierpunt’, het deel waar de Amstellandlaan en de Rijnkade bij elkaar komen, is meer tijd en aandacht nodig om te komen tot een nieuwe visie. Op dit deel wordt samen met belanghebbenden apart ingezoomd. Dat zijn de voorlopige conclusies over het project, die op dinsdag 20 november zijn gedeeld met belanghebbenden uit de omgeving.

Op 10 juli jl. is met bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Amstellandlaan en de Rijnkade gesproken over de toekomst van het gebied. Uitgangspunt daarbij was de Structuur-visie Bedrijventerreinen (vastgesteld in 2010). De opkomst op die zomeravond was groot, evenals de getoonde betrokkenheid bij de toekomstvisie voor dit gebied. Tijdens en na die bijeenkomst zijn veel reacties binnengekomen.

Op 20 november waren de belanghebbenden opnieuw op uitnodiging bij elkaar in het stadskantoor. Wethouder Vos stelde daar voor om aan de raad voor te leggen, het gebied Amstellandlaan/Rijnkade op te delen in drie stukken. Het deel Amstellandlaan, waar de verandering van kantoren naar woningen al in volle gang is, het tweede deel de Rijnkade en
het derde deel ‘het scharnierpunt’: het gebied waar de Amstellandlaan en de Rijnkade bij
elkaar komen.

Amstellandlaan

Voor de Amstellandlaan is een ruimtelijk kader nodig om initiatieven die er zijn in goede banen
te leiden. Een ruimtelijk kader dat besproken kan worden met omwonenden en direct betrokkenen en dat daarna aan de raad kan worden voorgelegd.

Rijnkade

De hoge milieuzonering van de bedrijven aan de Rijnkade en de bijbehorende geluidszonering, maken nieuwbouwinitiatieven voor woningbouw langs de Rijnkade zeer complex. Er zijn geen initiatieven voor de Rijnkade en ondernemers hebben aangegeven dat zij willen investeren in
hun bedrijven. Het college wil de ondernemers daarvoor de ruimte bieden en stelt daarom voor de bestemming van de Rijnkade niet te veranderen. Dus geen visie meer met woningen op de Rijnkade.

Scharnierpunt

‘Het scharnierpunt’ is een belangrijk verkeerspunt waar de bedrijvigheid van de Rijnkade en de woningen van de Amstellandlaan bij elkaar komen. Het zware vrachtverkeer van de Rijnkade en het woonverkeer van de Amstellandlaan komen elkaar hier tegen. Voor dit gebied, met de daaraan gelegen panden, is het heel belangrijk om goed na te denken over wat er wel zou kunnen komen in dit gebied en wat er beslist niet kan komen en wat het effect van een verandering zou kunnen zijn. Daarom wil de wethouder eerst goed over dit gebied nadenken, ook weer met omwonenden en andere betrokkenen. Pas daarna wordt er over een nieuwe
visie gesproken.

Op 11 december a.s. wordt bovenstaande behandeld in de commissie SOB. Vervolgens krijgen in het voorjaar van 2019 de gesprekken met omwonenden en ondernemers in dit gebied over de plannen een vervolg.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken