HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Resultaat overleg colleges Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Resultaat overleg colleges Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Dit item is verlopen op 16-11-2014.

Samenwerking in het Sociaal Domein wordt onverkort voortgezet

De colleges van B&W van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben tijdens een bijeenkomst op 14 oktober jl. de samenwerking van de drie gemeenten (SWW) besproken.

De colleges van Stichtse Vecht en Weesp hebben kennisgenomen van de zienswijze die de gemeenteraad van Wijdemeren op 9 oktober jl. heeft vastgesteld als reactie op het rapport ‘Gooi en Vechtstreek, regio met een plus?’, waarin de raad van Wijdemeren kiest voor een bestuurlijke toekomst in de regio Gooiland.

Het gesprek van de drie colleges verliep in een constructieve sfeer. Daarbij is een aantal afspraken gemaakt. De voorbereiding van de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein wordt onverkort en met hoge prioriteit verder voortgezet. Dit betekent dat nu dit laatste kwartaal gestalte wordt gegeven aan het inrichten van een uitvoeringsorganisatie, met als doel de dienstverlening aan de inwoners op het terrein van de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet op 1 januari 2015 maximaal te borgen. Eerder al hebben de colleges, op basis van een positieve business case, afspraken gemaakt over de samenwerking op het terrein van de belastingen. Afgesproken is nu om ook deze belastingsamenwerking verder op te bouwen.

De colleges van de drie gemeenten gaan in gesprek en stellen een voorstel op over het al dan niet voortzetten van de intensivering van de samenwerking op de overige onderwerpen die eerder zijn benoemd. Die onderwerp betreffen de dienstverlening aan de inwoners, diverse beleidsterreinen en mogelijke efficiencyverbetering.

Uiterlijk in december zullen de colleges van B&W van de drie gemeenten hierover afspraken maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken