HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld

Nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld

Dit item is verlopen op 25-08-2019.

In de extra gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 juni jongstleden is de  Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 vastgesteld. In deze regionale Huisvestingsverordening is vastgelegd hoe gemeenten omgaan met de verdeling van de schaarse sociale woonruimte. De verordening wordt eens per vier jaar geactualiseerd. De nieuwe Huisvestingsverordening gaat in op 1 juli 2019.

In deze nieuwe verordening wordt voortgebouwd op de hoofdlijnen van de in 2015 vastgestelde systematiek, maar zijn op onderdelen verbeteringen aangebracht.

Couleur locale

In de nieuwe verordening staat dat woningen in Weesp met voorrang aan Weespers mogen worden toegewezen. De zogenoemde ‘Couleur locale-regeling’ maakt het mogelijk om 25% van het beschikbaar komende sociale woningaanbod toe te wijzen aan Weesper woningzoekenden. Dit verhoogt de slagingskans van inwoners in de eigen gemeente bij toewijzing van sociale huurwoningen.

Betere kansen voor Weespers op nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen kunnen gemeenten voorwaarden formuleren, waaraan woningzoekenden moeten voldoen. Deze regel maakt het mogelijk om Weesper starters en doorstromers een grotere kans te geven op een sociale huurwoning in Weesp.

Maatwerk

De nieuwe verordening moet ervoor zorgen dat woningen in de toekomst beter passen bij het huishouden. Grotere woningen kunnen met voorrang worden aangeboden aan grotere huishoudens en kleinere woningen alleen aan kleinere huishoudens. Voor senioren en jongeren tot 23 jaar geldt dat niet alleen complexen maar ook individuele woningen met voorrang kunnen worden aangeboden.

Woningzoekenden die een aangepaste c.q. zorggeschikte woning nodig hebben op grond van een fysieke beperking (met zorgindicatie) kunnen via de urgentiecommissie een passende woning toegewezen krijgen. 

Doorstroming

De zoekwaarde, een waarde gebaseerd op inschrijvingsduur en bewoningsduur, komt weer terug in de huisvestingsverordening 2019. Door de zoekwaarde begint de inschrijftijd na verhuizing niet weer op nul, maar blijft 75 % van de opgebouwde inschrijftijd behouden. Daardoor hebben mensen meer kans van slagen bij een volgende verhuizing naar een sociale huurwoning. Dit voordeel bij doorverhuizen zorgt voor een betere doorstroming in de sociale woningvoorraad.

Meer informatie

De nieuwe verordening is vanaf 1 juli te vinden op www.weesp.nl/terinzage

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken