HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Jaarrekening 2019 positief afgesloten

Jaarrekening 2019 positief afgesloten

Dit item is verlopen op 24-08-2020.

De gemeente Weesp sluit 2019 financieel af met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Verschillende begrotingsposten vielen voordeliger uit dan verwacht.

Dit komt grotendeels door incidentele meevallers op de terreinen van bedrijfsvoering, sociaal domein, hogere klimaatgelden van het Rijk en meer inkomsten door de toename in aanvragen voor bouwleges. Het eigen vermogen is in 2019 toegenomen met 1,5 miljoen euro. Een groot deel van dit resultaat wordt opgenomen in de algemene reserve.

Wethouder financiën Léon de Lange: “2019 was het eerste volledige jaar van dit college. Wij kijken terug op een enerverend jaar waarin veel gebeurde en zijn tevreden dat Weesp er financieel goed voorstaat. Wij kunnen er niet om heen dat er een pittige tijd aan komt, maar positieve cijfers bieden vertrouwen en geven mogelijkheden voor de toekomst.”

Uitgaven 2019

Met de jaarrekening legt het college van B en W financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten opzichte van de voornemens die waren opgenomen in de begroting. Het Uitvoeringsplan Coalitieakkoord gemeente Weesp 2018 - 2022 was de leidraad voor 2019. Door ontwikkelingen gedurende het jaar zijn enkele aanpassingen gedaan. Bij het vaststellen van de begroting voor 2019 was bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke kosten de ambtelijke fusie voor Weesp met zich mee zou brengen. Inmiddels is bekend dat Amsterdam het overgrote deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen.

Op de belangrijke beleidsprioriteiten participatie en duurzaamheid zijn vorderingen gemaakt. In samenwerking met ondernemers en bewoners is een toeristisch actieplan tot stand gekomen en de beleidsbrief bewonersparticipatie is opgeleverd. Er is flink gebouwd in de nieuwe wijk Weespersluis en de bouw van de duurzame Brede school is gestart. Diverse nieuwe inwoners zijn welkom geheten.

De ‘Economische visie binnenstad Weesp’ is opgesteld, een Integraal Veiligheidsplan en de Parkeernota. Het onderwijskansenbeleid, wat kansen biedt aan kinderen in Weesp met taalachterstanden, is tevens opgesteld. Voor het sociaal domein kan geconcludeerd worden dat niemand in Weesp tussen wal en schip is gevallen. Dat komt onder andere door het openstellen van het sociaal loket, het meer actief inzetten op contact met de doelgroep en op concrete welzijnsvragen.

Andere, jaarlijks terugkerende uitgaven, waren: het onderhoud aan wegen en gebouwen, het verwerken van het huishoudelijk afval, dienstverlening aan de Weespers, ondersteuning van kwetsbare inwoners, toezicht, handhaving en het ondersteunen van sportieve en culturele activiteiten.

Accountantsverklaring

Het jaarverslag wordt gepresenteerd met een goedkeurende accountantsverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid. Dit betekent dat de rekening een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid en dat de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties allemaal in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

Inzage en vaststelling

De stukken liggen vanaf 24 juni ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Weesp en zijn te lezen via www.weesp.nl/terinzage. De behandeling in de gemeenteraad is  9 juli aanstaande.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken