HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Bestuur BSWW: Verken het beëindigen van de belastingsamenwerking

Bestuur BSWW: Verken het beëindigen van de belastingsamenwerking

Dit item is verlopen op 24-02-2018.

Basis moet eerst op orde zijn

Het bestuur van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) adviseert de drie gemeenten om het beëindigen van de belastingsamenwerking te verkennen. In plaats van tijd en energie te steken in de verdere opbouw en versterking van de organisatie, moet BSWW zich concentreren op het op orde brengen van de data.

Het streven is om nog wel de aanslag 2019 voor te bereiden en hiermee de basis te leggen voor een kwalitatief hoogwaardige belastingheffing voor de gemeenten in de toekomst. De aanslag 2020 kan dan gedaan worden door een andere organisatie, nadat objectief is vastgesteld dat de kwaliteit van de data voldoende op orde is om te kunnen worden overgedragen.

Korte termijn

De Waarderingskamer heeft na een inspectie in augustus 2017 geoordeeld dat de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ onvoldoende is. In samenwerking met de Waarderingskamer heeft het bestuur een plan van aanpak ter verbetering opgesteld. De uitvoering van dit plan duurt tot medio 2018 en heeft tot doel aan de kwaliteitseisen te voldoen. De aanpak bestaat vooral uit het verbeteren van de kwaliteit van de data. De laatste maanden is er hard aan gewerkt om de belastingaanslagen 2018 voor te bereiden. Er is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering en de data. Voor de korte termijn werpt deze aanpak zijn vruchten af.

Langere termijn

Het bestuur acht het  niet verstandig om voor de langere termijn nog te investeren in het opbouwen en versterken van de organisatie. Hiervoor hanteert het bestuur de argumenten:

  • De bestuurlijke werkelijkheid vraagt om een realistische visie op de toekomst. De herindeling in het Gooi en Vechtstreek maakt beëindiging van de samenwerking onafwendbaar.
  • Het op orde brengen van alle door prof.dr. J. Bossert genoemde zaken (governance en beleid, directie en management, ICT applicatie en financieel management) kost tijd en geld. De vraag is of de investeringen op termijn opwegen tegen de opbrengsten. Het oppakken van de problemen kost inzet van personeel dat de handen vol heeft aan het uitvoeren van productie. Daardoor komen innovatie, productverbetering en slimmer werken niet van de grond.

  • Verdere investeringen in de ICT zijn noodzakelijk en leggen nog meer druk op de bedrijfsvoering. De overeenkomst met de leverancier van de belastingapplicatie loopt tot 30 juni 2019. Omdat de doorlooptijd van een Europese aanbestedingsprocedure een jaar bedraagt, zou al op korte termijn een nieuwe aanbesteding moeten worden voorbereid en uitgevoerd.
     
  • De eisen van onder meer de Waarderingskamer worden steeds strenger. Koppelingen met landelijke voorzieningen vragen meer inzet op bijvoorbeeld applicatiebeheer, dat nu al kwetsbaar is. Het ontbreken van eigen overhead maakt de organisatie kwetsbaar en beperkt het eigenstandig handelen.

BSWW ging in 2016 van start om de belastingen voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren te verzorgen. De samenwerking startte onder een ongelukkig gesternte en werd geplaagd door tegenvallers. Het rapport van onderzoeker Bossert toonde overtuigend de kwetsbaarheid van BSWW aan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken