HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Bestendiging financieel beleid en verbetering van de financiële positie

Bestendiging financieel beleid en verbetering van de financiële positie

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

De gemeente Weesp is tevreden het jaar 2017 af te sluiten met een beperkt nadelig resultaat van 97.000 euro op een omzet van 50 miljoen euro, een afwijking van 0,2%.

De accountant heeft bij de controle een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid afgegeven. Daarnaast ontving de gemeente een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid omdat bij inhuur van extern personeel de Europese regels zijn overtreden. Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn maatregelen genomen. In de jaarstukken is toegelicht welke werkzaamheden de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd en welke middelen daarvoor zijn ingezet.

College blij met resultaat jaarrekening 2017

Wethouder financiën Léon de Lange: “Als nieuw college zijn we blij met het resultaat van de jaarrekening van vorig jaar. Juist in deze tijden waarin de gemeente Weesp voor veel uitdagingen stond en nog steeds staat, is het vorige college er goed in geslaagd het ‘huishoudboekje’ op orde te houden. Voor ons, het nieuwe college, een mooie uitgangspositie om met de grote en kleine initiatieven de samenleving van Weesp verder tot bloei te laten komen.” 

Waar is geld aan uitgegeven?

Het grootste deel van de financiële middelen worden uitgegeven aan de jaarlijks terugkomende zaken, zoals onderhoud aan wegen en gebouwen, riool, afvalverwerking, ondersteuning van kwetsbare inwoners en diensten in de vorm van taken van Burgerzaken, Toezicht & Handhaving en ondersteunen van sportieve en culturele activiteiten. Naast deze taken is er in 2017 veel energie gestoken in het onderzoek naar de beste samenwerkingspartner voor de gemeente waarbij inwoners en organisaties nauw zijn betrokken, is de Fixi-app voor meldingen over de openbare ruimte geïntroduceerd, zijn verschillende straten heringericht en zonnepanelen geplaatst, is woningbouw en bouw van scholen in Weespersluis verder voorbereid en is nieuw beleid opgesteld voor het sociaal domein. Het budget voor Jeugdzorg is in 2017 door een aantal zorgtrajecten overschreden.

Verklaring met beperking

De accountantscontrole van de jaarrekening heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid. De beperking wordt veroorzaakt door rechtmatigheidsfouten bij de inhuur van personeel. Met name voor de

uitvoering van de Participatiewet overstegen voor een aantal bureaus de werkelijke kosten de Europese drempel en had Europees aanbesteed moeten worden. In 2016 en 2017 lag de uitvoering van de Participatiewet bij de gemeente Stichtse Vecht. Met de gemeente Stichtse Vecht zijn afspraken gemaakt om onrechtmatig handelen in de toekomst te voorkomen. Ook de inhuur van ICT-ondersteuning is in 2017 niet rechtmatig verlopen, al had de onrechtmatigheid voor alleen ICT gezien de omvang niet geleid tot een verklaring met beperking. ICT behoort tot de kwetsbare processen van de gemeentelijke organisatie maar is van essentieel belang voor de bedrijfscontinuïteit waardoor inhuur noodzakelijk was. Het overschrijden van de Europese drempel bij de inhuur van personeel is een probleem waar meer gemeenten mee te maken hebben. Onder andere door de inzet van Flextender, een openbaar platform waar vraag en aanbod op het personeelsgebied elkaar treffen, wil de gemeente voorkomen dat de Europese aanbestedingsregels in de toekomst worden overschreden.

Financiële positie verbetert

Ondanks het geringe nadelige resultaat is de financiële positie van de gemeente in 2017 verbeterd, wat met name komt door de verkoop van bouwgrond voor de 6 Weesper Straatjes. Door de verkoop van deze bouwgrond konden leningen worden afgelost waardoor de schuldpositie aanzienlijk is verbeterd. Ondanks de verbetering van de financiële positie is de beperkte stand van het eigen vermogen nog een blijvend aandachtspunt voor de gemeente.

Jaarstukken

Met de jaarstukken legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten opzichte van de voornemens die waren opgenomen in de begroting. De jaarstukken moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de jaarstukken in de raadsvergadering van 11 juli.

Toekomst

In maart heeft de gemeenteraad besloten tot een ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam, wat  momenteel uitgewerkt wordt in een plan van aanpak. In de raadsvergadering van 11 juli zal ook de kadernota 2019 aan bod komen. In de kadernota staan autonome ontwikkelingen die relevant zijn voor de begroting 2019. Het college is op dit moment bezig met de uitwerking van het coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de begroting 2019.

Jaarstukken ter inzage

Vanaf twee weken voordat de gemeenteraad de jaarstukken gaat behandelen, kunt u de jaarstukken 2017 inzien bij de gemeente Weesp (Nieuwstraat 70a te Weesp) of via www.weesp.nl/terinzage.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken