HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begroting door gemeenteraad vastgesteld: het college kan aan de slag met de nieuwe plannen

Begroting door gemeenteraad vastgesteld: het college kan aan de slag met de nieuwe plannen

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

De eerste begroting van het nieuwe college is in de gemeenteraadsvergadering van             7 november jl. vastgesteld. Het coalitieakkoord 2018-2022 van WSP, GroenLinks en D66 is de afgelopen maanden uitgewerkt in de begroting 2019 en daarmee kan het college nu aan de slag.

Beschouwingen in raadsvergadering

Op 7 november hebben de raadsfracties hun beschouwingen gegeven op de begroting en vervolgens vastgesteld. Er zijn tijdens de raadsvergadering diverse amendementen en moties aan bod gekomen maar een aantal daarvan kon niet op een meerderheid rekenen.

Ambities college in begroting uitgewerkt

Het college heeft twee belangrijke beleidsprioriteiten (participatie en duurzaamheid) en twee belangrijke projecten (Weespersluis en binnenstad) benoemd. Daarnaast zijn de ambities van het college voor een sociale, toekomstbestendige en ondernemende stad in de begroting uitgewerkt. Het college is ervan overtuigd dat met de nieuwe begroting, naast het bestaande beleid en uitvoering, een evenwichtig en tegelijkertijd ambitieus programma wordt uitgevoerd, waar inwoners, bezoekers en bedrijven profijt van gaan hebben.

Plannen voor komende periode

In totaal is de gemeente van plan om in 2019 ruim € 51 miljoen te besteden aan sociale voorzieningen, beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, veiligheid, onderwijs, sport, cultuur en de lokale economie.

Grote investeringen zijn gepland voor de school in Weespersluis, de kruispunten van de Plataanlaan met de Papelaan, de Casparuslaan en de Herensingel en de riolering. Voor 2019 zet het college op het gebied van veiligheid in op uitbreiding van de handhaving op straat en meer cameratoezicht.

Op sociaal terrein wordt ingezet op ouderbetrokkenheid en educatie voor laaggeletterdheid, voorschoolse voorzieningen voor alle peuters en wordt onderzocht of jongeren met een jongerenraad meer betrokken kunnen worden bij hun woongemeente.

Voor de leefomgeving wordt ingezet op voorbereiding van herinrichting van de Hoogstraat, verdere herinrichting van de Nijverheidslaan, veilige fietspaden, toegankelijke bushaltes, het vaststellen van een parkeerplan, verbeteren van bedrijventerreinen, een toekomstvisie voor Aetsveld, extra middelen om uitvoering te geven aan duurzaamheid, toegankelijke overheidsgebouwen, aanpak van de schansen en uitvoering geven aan het bomenbeleidsplan en het speelruimteplan.

Daarnaast wil het college ook een ondernemersloket realiseren, inwoners stimuleren om zo veel mogelijk in beweging te komen door onder andere versterking van de buurtsportcoachactiviteiten en verdere ontwikkeling en professionalisering van het museum.

Gemeenteraad geeft aanvullende opdrachten aan college mee

Het college heeft naast de voorgestelde acties uit begroting een aantal aanvullende opdrachten voor het komende jaar meegekregen, zoals: het inventariseren van de mogelijkheden om gemeentepercelen te vergoenen met oog op de waterhuishouding, overleg voeren met Amsterdam over de mogelijkheden voor een spoortunnel en onderzoek naar mogelijkheden voor een veilige oversteekoversteekplaats op de kruising van de Stationsweg en de Herensingel. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken