HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begroting 2021: Evenwichtige balans tussen onzekere effecten coronacrisis en investeringen

Begroting 2021: Evenwichtige balans tussen onzekere effecten coronacrisis en investeringen

Dit item is verlopen op 11-01-2021.

Het college van B en W heeft de begroting 2021 aan de leden van de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting, met een omvang van 54 miljoen euro, is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen voor elkaar” en de onzekere effecten van de coronacrisis. Komend jaar komt er opnieuw een noodbudget om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Ook komt er extra geld voor de verwachte toename in de kosten voor uitkeringen, zorg en ondersteuning als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het college investeren in gezonde schoolgebouwen, cultuur, groen, duurzaamheid en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.  

Wethouder financiën Léon de Lange: “Voor 2021 hebben we ambitieuze initiatieven en plannen liggen voor Weesp. We weten ook dat we voor lastige dilemma’s komen te staan. Daar hebben we met deze begroting een balans in proberen te vinden. We gaan het laatste volledige begrotingsjaar in met een financiële buffer, maar we sluiten niet uit dat er op een later moment in het jaar aanvullende keuzes gemaakt moeten worden vanwege de coronacrisis.”

Wat zijn de plannen en investeringen op hoofdlijnen in 2021:

 • Er komt wederom een noodbudget van 550.000 euro om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen helpen.
 • Er worden verdere stappen gezet in de bestuurlijke fusie met Amsterdam, met name op het gebied van het sociaal domein.
 • Er wordt 1.350.000 euro geïnvesteerd om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren (programma ‘Gezonde Schoolgebouwen 2021’).
 • De uitvoering van het door Weespers gekozen winnende plan vanuit Weesp Begroot gaat van start. Er komt opnieuw 30.000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
 • Er is extra geld voor theater City of Wesopa (40.000 euro) en Museum Weesp (66.000 euro).
 • We gaan verder met de uitvoering van de Agenda Inclusief. Hier is 20.000 euro voor beschikbaar.
 • De omgevingsvisie Weesp wordt vastgesteld en daarmee zijn de ambities voor de fysieke leefomgeving ook na de bestuurlijke fusie vastgelegd.
 • De brede school met de sporthal in Weespersluis worden na de voorjaarsvakantie in gebruik genomen.

De uitbreiding van het betaald parkeren wordt ingevoerd. Aan het einde van het jaar

 • worden de resultaten gemonitord.
 • Er wordt een centrummanager aangesteld zoals afgesproken in de economische visie die eerder in samenwerking met de Weesper ondernemers en inwoners is opgesteld.
 • De toekomstvisie voor de Bedrijventerreinen wordt vastgesteld.
 • We starten met het geven van voorlichting en bieden van ondersteuning bij verduurzaming in Weesp (transitievisie Warmte).
 • Er komen meer plekken om te sporten. Naast de komst van de sporthal Weespersluis worden de gymzalen ook buiten schooltijden te huur aangeboden.  
 • In het centrum van Weesp komen, in samenwerking met de Grond- en Afvalstoffen Dienst (GAD) Gooi- en Vechtstreek, ondergrondse afvalcontainers.
 • De mobiliteitsvisie, ter vervanging van het huidige gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, wordt in de tweede helft van het jaar vastgesteld.

Inzage en vaststelling

De stukken van de begroting liggen van 21 oktober tot 3 december ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Weesp en zijn online te lezen via www.weesp.nl/terinzage. De behandeling van de begroting is op 4 november in de commissie AZM en op 11 november tijdens de gemeenteraad. Dan wordt de begroting voor 2021 vastgesteld

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken