HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begroting 2019 gemeente Weesp: een sociale, toekomstbestendige en ondernemende stad!

Begroting 2019 gemeente Weesp: een sociale, toekomstbestendige en ondernemende stad!

Dit item is verlopen op 29-12-2018.

De begroting 2019 van de gemeente Weesp is de eerste begroting van het nieuwe college. Daarbij zijn onderwerpen uit het opgestelde coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 zoveel mogelijk uitgewerkt. 2019 wordt een bijzonder jaar. De voortgang van de ambtelijke fusie ligt op koers, naar verwachting zullen de medewerkers per 1 april 2019 overgaan naar de gemeente Amsterdam.

Ambities college in begroting uitgewerkt

Het college heeft twee belangrijke beleidsprioriteiten (participatie en duurzaamheid) en twee belangrijke projecten (Weespersluis en binnenstad) benoemd. Daarnaast zijn de ambities van het college voor een sociale, toekomstbestendige en ondernemende stad in de begroting uitgewerkt. Het college is ervan overtuigd dat met de nieuwe begroting, naast het bestaande beleid en uitvoering, een evenwichtig en tegelijkertijd ambitieus programma wordt uitgevoerd, waar inwoners, bezoekers en bedrijven profijt van gaan hebben.

Sluitende begroting met positief meerjarenbeleid

Bij het opstellen van de begroting bleek uit de septembercirculaire dat de uitkeringen van het Rijk de komende jaren substantieel lager uitvallen dan eerder werd aangegeven. Toch is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren met een positief meerjarenbeeld. In 2019 wordt de algemene reserve ingezet om belangrijke ambities vorm te kunnen geven maar ook is in de begroting opgenomen dat de reserves de komende jaren weer worden aangevuld zodat deze op peil blijven en de gemeente slagkracht behoudt.

Plannen voor komende periode

In totaal is de gemeente van plan om in 2019 ruim € 51 miljoen te besteden aan sociale voorzieningen, beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, veiligheid, onderwijs, sport, cultuur en de lokale economie. Grote investeringen zijn gepland voor de school in Weespersluis, de kruispunten van de Plataanlaan met de Papelaan, de Casparuslaan en de Herensingel en de riolering. Voor 2019 zet het college op het gebied van veiligheid in op uitbreiding van de handhaving op straat en meer cameratoezicht. Op sociaal terrein wordt ingezet op ouderbetrokkenheid en educatie voor laaggeletterdheid, voorschoolse voorzieningen voor alle peuters en wordt onderzocht of jongeren met een jongerenraad meer betrokken kunnen worden bij hun woongemeente. Voor de leefomgeving wordt ingezet op voorbereiding van herinrichting van de Hoogstraat, verdere herinrichting van de Nijverheidslaan, veilige fietspaden, toegankelijke bushaltes, het vaststellen van een parkeerplan, verbeteren van bedrijventerreinen, een toekomstvisie voor Aetsveld, extra middelen om uitvoering te geven aan duurzaamheid,

toegankelijke overheidsgebouwen, aanpak van de schansen en uitvoering geven aan het bomenbeleidsplan en het speelruimteplan. Daarnaast wil het college ook een ondernemersloket realiseren, inwoners stimuleren om zo veel mogelijk in beweging te komen door onder andere versterking van de buurtsportcoachactiviteiten en verdere ontwikkeling en professionalisering van het museum.

Geen verhoging van gemeentelijke belastingen, alleen inflatiecorrectie

Voor het uitvoeren van de ambities worden inwoners niet belast met veel hogere gemeentelijke belastingen, de lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgt mee met de inflatie maar wordt niet verder verhoogd. De lokale lastendruk van Weesp ligt, gekeken naar het laatst bekende niveau van 2018, in de buurt van het landelijk gemiddelde en is lager dan in veel omliggende gemeenten.

Behandeling begroting in de gemeenteraad

De begroting van 2019 zal worden besproken in de raadscommissies op 30 oktober (SOB), 31 oktober (AZM) en 1 november (WZ). Daarnaast staat de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad op de agenda van de raadsvergadering op 7 november 2018.

Begroting in één oogopslag

Net als vorig jaar komt de gemeente dit jaar weer met een overzichtelijke en schematische weergave van de begroting in de vorm van een infographic.

Begroting ter inzage

De begroting voor 2019 ligt vanaf 24 oktober 2018 twee weken ter inzage op het stadskantoor van de gemeente en is daarnaast digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.weesp.nl/terinzage.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken