HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begroting 2018

Begroting 2018

Dit item is verlopen op 30-11-2017.
Begroting 2018 in één oogopslag

De begroting voor 2018 is de laatste begroting die het huidige college heeft opgesteld. De begroting voor 2018 is weer sluitend en ook het meerjarenperspectief is positief. Daar heeft het huidige college nadrukkelijk op gestuurd. Ook de afgelopen twee jaar heeft de gemeente geconstateerd dat de gemeentelijke organisatie verder onder druk staat om alle taken (wettelijk, regionaal, bestuur, co-creatie met partners) uit te kunnen voeren. En om toch een sluitende begroting voor te leggen - ondanks enkele stevige extra uitgaven voor personeel en organisatie - heeft het college een aantal keuzes moeten maken zoals verminderen van (delen van) de post Nieuw Beleid (€50.000), post onvoorzien en de vrije investeringsruimte (samen €190.000). De bestemmingsreserve Sociaal Domein is ingezet (€366.000) en er is afgezien van het Jong Talentprogramma (€120.000).

Overigens blijft het een feit dat de algehele financiële positie van onze gemeente onverminderd onder druk staat.     

Participatie

In deze collegeperiode heeft het college nadrukkelijk mèt onze inwoners, partners en instellingen beleid en uitvoering vorm willen geven. Opdat de gemeente niet alleen besluiten neemt, maar - waar dat kan - besluiten zoveel mogelijk gedragen worden door betrokkenen.  Het college is daarom ook blij met de initiatieven van bijvoorbeeld Weesp Marketing om Weesp verder te promoten en activiteiten die door de buurtpanels zijn opgepakt en uitgevoerd. De gemeente heeft hen hierbij op verschillende manieren ondersteund.

Sociaal domein en Nota Duurzaamheid

Het college is trots op het feit dat ze in turbulente tijden de decentralisaties in het Sociaal domein op een goede manier hebben kunnen organiseren. De zorg voor de inwoners van Weesp heeft daarbij altijd centraal gestaan. Er blijven ook zorgen over bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, omdat het hier om een relatief grote taak gaat. De gemeente is content met de woonvisie zoals deze er nu ligt. Deze biedt de ruimte  voor het vergroten van de sociale huur- en koopwoningvoorraad en nieuwe woonvormen. Ditzelfde geldt voor de Nota Duurzaamheid.

Bestuurlijke toekomst van Weesp

De gemeenteraad neemt in november 2017 een besluit over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Bij het opstellen van deze begroting was nog niet bekend voor welke partner de gemeenteraad heeft gekozen. In 2017 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie om deze klaar te maken voor de toekomst.

Toekomstige projecten

Naast de gebruikelijke beheerwerkzaamheden zal na de start van de werkzaamheden in 2017 in 2018 verder gewerkt worden aan het herstel van de schansen. In 2018 starten participatietrajecten over hoe om te gaan met de Hoogstraat en de boardwalk langs de Stationsweg. Op het gebied van sport zijn er ook mooie stappen gezet. Zo zijn er meerdere gesprekken geweest met sportclubs om te komen tot een gedragen sportbeleid en samenwerking binnen Weesp. Ook is er een sportfair georganiseerd om inwoners kennis te laten maken met de grote diversiteit aan sporten binnen de gemeente Weesp.

Meer informatie

De begroting 2018 ligt ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor van 8 november tot en met 22 november 2017. Ook kunt u digitaal de begroting inzien via www.weesp.nl/begroting

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken