HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Lijst met uitgezonderde contactberoepen

Lijst met uitgezonderde contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten.

Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid, of vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG, of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens en de dierenartsen uitgezonderd van het verbod.

Onder deze uitzonderingen vallen:

Zorg vanuit de zorgverzekeringswet:

 Apotheker

 Arts

 Fysiotherapeut

 Gezondheidszorgpsycholoog

 Klinisch technoloog

 Orthopedagoog-generalist

 Physician assistant

 Psychotherapeut

 Tandarts

 Verloskundige

 Verpleegkundige

 Apothekersassistent

 Diëtist

 Ergotherapeut

 Huidtherapeut

 Klinisch fysicus

 Logopedist

 Mondhygiënist

 Oefentherapeut

 Optometrist

 Orthoptist

 Podotherapeut

 Radiodiagnostisch laborant

 Radiotherapeutisch laborant

 Tandprotheticus

 Tandartsassistent

 Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)

 Lab medewerker medisch laboratorium

 Praktijkondersteuner (POH) GGZ of somatiek

 Medewerkers ambulante GGZ

 Doktersassistent

 Mondhygiënist

 Bachelor medisch hulpverlener

 Kraamverzorgende

 Ambulancechauffeur en chauffeur voor de huisartsenpost

 Verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulance inclusief nietverpleegkundige centralisten MKA (dispatchers bij 112)

 Piloten MMT (traumahelicopter)

 Operatiekamer-assistenten

 Anesthesie-medewerkers

 Vaktherapeut

 Kinder- en jeugdpsycholoog

 WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg)

 Medewerkers hulpmiddelenzorg

 Audiciens

Zorg vanuit de WMO 2015 en/of Jeugdwet:

 Medewerkers dagbesteding Wmo/jeugd (inclusief zorgmedewerkers van zorgboerderijen)

 Medewerkers die maaltijdondersteuning bieden onder Wmo

 Ambulante begeleiders Wmo/jeugd (die werken met cliënten met bijv. verstandelijke beperking of ernstige ggz of gedragsproblematiek)

 Medewerkers beschermd wonen

 Medewerkers in de crisisopvang voor vrouwen

 Medewerkers logeermogelijkheden voor respijtzorg

 Huishoudelijke hulpen bij mensen met dementie

 Medewerkers in een 24uurs jeugdvoorziening (bijvoorbeeld gezinshuizen en gesloten jeugdzorg plus instellingen)

 Medewerkers in de logeeropvang jeugd

 Zorgmedewerkers Veilig Thuis

 Medewerkers maatschappelijke opvang

 Medewerkers hulpmiddelenzorg

 Kinder- en jeugdpsycholoog

 WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg) Langdurige Zorg

 Specialist ouderengeneeskunde

 Arts verstandelijk gehandicapten

 Basisarts

 Verpleegkundig specialist

 Verpleegkundigen en verzorgenden VV en GHZ

 Pedagogisch medewerkers (begeleiders in de VV en GHZ)

 Groeps- en woonbegeleider (VV en GHZ) inclusief groepsverzorgingsmedewerkers

 Helpende en woongroepsassistenten (VV en GHZ) inclusief groepsverzorgingsmedewerkers’

 Fysiotherapeut

 Oefentherapeut

 Logopedist

 Geriater

 Orthopedagoog

 Psycholoog

 Geestelijk verzorger

 Case manager dementie (niet zijnde verpleegkundige)

 Ergotherapeut

 Vaktherapeut

 Kinder- en jeugdpsycholoog

 WO psycholoog (werkzaam in primair proces zorg

Overig:

 Sanquin (bloedafname en bloedvoorziening):

 Donorartsen (bloedafname)

 Afname-assistenten of donorassistenten (bloedafname)

 Zorgverleners die diagnostische testen op bloed uitvoeren

Chauffeurs:

 Nederlandse Transplantatiestichting

Apotheker:

 Ziekenhuisapotheker (ziekenhuisfarmacie)

 Openbaar apotheker (openbare farmacie)

Arts:

 Anesthesioloog (anesthesiologie)

 Arts klinische chemie (klinische chemie)

 Arts maatschappij en gezondheid (maatschappij en gezondheid)

 Arts voor verstandelijk gehandicapten (geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten)

 Arts-microbioloog (medische microbiologie)

 Bedrijfsarts (arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)

 Cardioloog (cardiologie)

 Cardiothoracaal chirurg (cardio-thoracale chirurgie)

 Chirurg (heelkunde)

 Dermatoloog (dermatologie en venerologie)

 Donorarts

 Gynaecoloog (obstetrie en gynaecologie)

 Huisarts (huisartsgeneeskunde)

 Internist (interne geneeskunde)

 Keel-, neus- en oorarts (Keel- neus- en oorheelkunde)

 Kinderarts (kindergeneeskunde)

 Klinisch geneticus (klinische genetica)

 Klinisch geriater (klinische geriatrie)

 Longarts (longgeneeskunde en tuberculose)

 Maag-, darm- en leverarts (leer van maag-darm-leverziekten)

 Neurochirurg (neurochirurgie)

 Neuroloog (neurologie)

 Nucleair geneeskundige (nucleaire geneeskunde)

 Oogarts (oogheelkunde)

 Orthopedisch chirurg (orthopedie)

 Patholoog (pathologie)

 Plastisch chirurg (plastische chirurgie)

 Psychiater (psychiatrie)

 Radioloog (radiologie)

 Radiotherapeut (radiotherapie)

 Reumatoloog (reumatologie)

 Revalidatiearts (revalidatiegeneeskunde)

 Specialist ouderengeneeskunde (specialisme ouderengeneeskunde)

 Sportarts (sportgeneeskunde)

 Uroloog (urologie)

 Verzekeringsarts (arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)

Gezondheidszorgpsycholoog:

 Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)

 Klinisch psycholoog (klinische psychologie)

Tandarts:

 Orthodontist (dento-maxillaire orthopeadie)

 Kaakchirurg (mondziekten en kaakchirurgie)

Verpleegkundige:

 Ambulanceverpleegkundige

 Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

 Verpleegkundige gehandicaptenzorg

 Wijkverpleegkundige

 (gewone) verpleegkundige

 Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen

 Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen

 Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

 Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

 Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Overige uitzonderingen:

Dierenartsen

Audiciens

Opticiens

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken