HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Kennisgeving besluit aanwijzing als rijksmonument

Kennisgeving besluit aanwijzing als rijksmonument

Dit item is verlopen op 15-02-2021.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna RCE) maakt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij heeft besloten de volgende zaken aan te wijzen als rijksmonument:

 • Zaaknummer: 4053729001
  Monumentnummer: 530442
  Adres: ’s-Gravelandseweg 4, 1381 HH WEESP
  Gemeente: Weesp

 • Zaaknummer: 4053729001
  Monumentnummer: 530443
  Adres: ’s-Gravelandseweg 5, 1381 HH WEESP
  Gemeente: Weesp

 • Zaaknummer: 4861356100
 • Monumentnummer: 532516
 • Adres: 's-Gravelandseweg 36,1381 HK WEESP
 • Gemeente: Weesp

 • Zaaknummer: 4057317001
 • Monumentnummer: 530447
 • Adres: 's-Gravelandseweg 37,1381 HK WEESP
 • Gemeente: Weesp

 • Zaaknummer: 4053729001
 • Monumentnummer: 530439
 • Adres: Lange Muiderweg 6, 1382 LA WEESP
 • Gemeente: Weesp

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de internetpagina van de RCE: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/monumenten-aanwijzen-en-afvoeren/inzage-en-bekendmaking-besluiten. Op uw verzoek kunnen we u de stukken per post toezenden. De terinzagelegging is van 8-12-2020 tot en met 19-1-2021.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de belanghebbende zijn woon-of vestigingsplaats heeft. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Belanghebbenden kunnen ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet de belanghebbende wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.  

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de InfoDesk via telefoonnummer (033) 421 7456.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken