HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Inspraak wijziging Huisvestingsverordening

Inspraak wijziging Huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 02-05-2021.

Een huisvestingsverordening heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. De huidige regionaal afgestemde Huisvestingsverordening 2019 is ingegaan op 1 juli 2019 en gaat alleen over woonruimteverdeling. Het voorstel is om de verordening uit te breiden.

Het college van de gemeente Weesp heeft de concept-wijzigingsverordening huisvestingsverordening Weesp 2019 vrijgegeven voor inspraak van 3 maart tot en met 16 maart 2021.

Vergunningplicht voor woningonttrekking

In de verordening wordt voorgesteld om de huisvestingsverordening uit te breiden met een hoofdstuk wijziging samenstelling woonruimtevoorraad, zoals dit in 2010 al het geval was. Dit betekent dat de vergunningplicht terugkomt voor woningonttrekking voor sloop of voor bedrijf, samenvoeging, omzetting naar kamerverhuur en woningvorming. Dit laatste houdt het verbouwen van een woning tot meerdere woningen in, wat vroeger onder woningonttrekking viel.

Met de concept-verordening wordt het beleid uitgewerkt om woningschaarste te bestrijden en speculatie tegen te gaan. De wijziging maakt het mogelijk om met de huisvestingsverordening weer te sturen op behoud en samenstelling van de woningvoorraad.

Inzage

Het besluit en de concept-wijzigingsverordening kunt u tot en met 16 maart inzien bij het informatiecentrum in het Stadskantoor, Nieuwstraat 70A in Weesp.

Zie ook de inzagepagina op de website.

U kunt een zienswijze indienen als u aanvullingen of aanpassingen op de tekst wil doorgeven, of als u geen verordening wenst.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met de concept-verordening dan kunt u binnen 2 weken – volgend op de dag van de bekendmaking - per brief een bezwaarschrift indienen, en sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. In de ondertekende zienswijze vermeldt u: uw naam, adres, e-mailadres, de datum, het besluit waarop u een zienswijze indient en de argumenten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken