HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Gemeente Weesp sluit financieel jaar 2020 positief af

Gemeente Weesp sluit financieel jaar 2020 positief af

Dit item is verlopen op 05-07-2021.

De gemeente Weesp sluit het jaar 2020 financieel af met een voordeel van 5,4 miljoen euro. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit incidentele meevallers zoals bouwleges. Daarnaast heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat minder gebruik kon worden gemaakt van regelingen in het sociale domein en ook waren er minder activiteiten in het fysieke domein dan voorzien in de begroting. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat de kosten voor de Jeugdzorg en Wmo in de afgelopen jaren hoger zijn geweest dan het budget dat de gemeente daarvoor van het Rijk heeft ontvangen.

Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten opzichte van de voornemens die waren opgenomen in de begroting. De jaarstukken moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. De raad behandelt de jaarstukken in de raadsvergadering van 1 juli.

Effecten coronapandemie

Als gevolg van de coronapandemie heeft het Rijk aan gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Delen daarvan zijn in 2020 uitgegeven; overige delen worden in 2021 besteed. Portefeuillehouder financiën Bas Jan van Bochove “Het coronavirus heeft gezorgd voor een intens jaar. De gemeente heeft veel inzet gepleegd om de effecten van corona op de gemeenschap en de lokale economie waar mogelijk te verzachten en in goede banen te geleiden. Daarbij is het uitvoeringsplan van het coalitieakkoord niet uit het oog verloren. Het positieve resultaat uit 2020 schept voor het college enige ruimte om de laatste fase als zelfstandige gemeente goed af te sluiten.”

Waar is geld aan uitgegeven?

Het grootste deel van de financiële middelen wordt uitgegeven aan de jaarlijks terugkomende zaken zoals onderhoud aan wegen en gebouwen, riool, afvalverwerking, ondersteuning van kwetsbare inwoners en diensten in de vorm van taken van burgerzaken, toezicht en handhaving en het ondersteunen van sportieve en culturele activiteiten.

Naast deze taken is er in 2020 veel energie gestoken in het invoeren van betaald parkeren, duurzaamheid en de omgevingsvisie. In 2020 is een eerste succesvolle versie van Weesp Begroot uitgevoerd en konden inwoners zelf initiatieven voor de verbetering van hun leefomgeving aandragen.

Na de zomer is een inclusieve agenda vastgesteld en is de uitvoering ter hand genomen. Er is een programma onderwijshuisvesting en een programma Gezonde Scholen Weesp vastgesteld en de Brede School Weespersluis is begin 2021 opgeleverd. Om (zeker tijdens de coronacrisis) sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is, onder leiding van een sportformateur, een lokaal sportakkoord opgesteld en door diverse sport- en beweegaanbieders uit Weesp ondertekend.

De uitvoering van sociale zaken is per 1 januari 2020 overgegaan van de gemeente Stichtse Vecht naar Amsterdam en daarbij is het beleid (op basis van de Participatiewet) voor een belangrijk deel geharmoniseerd met dat van Amsterdam. Hiermee zijn ook de Amsterdamse minimaregelingen voor de Weespers beschikbaar gekomen. Er zijn keuzes gemaakt voor de overgang van de inkoop naar Amsterdam voor wat betreft de jeugdzorg en de Wmo en daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Voor het doelgroepenvervoer is er een dienstverleningsovereenkomst met de regio afgesloten.

Ook is in 2020 gestart met het maken van de Toekomstvisie Museum Weesp 2020-2030. Hoofdthema’s hierin zijn het collectiebeheer, de bestemming van het stadhuis, en de positionering van Museum Weesp.

Jaarstukken ter inzage

Ten minste twee weken voordat de gemeenteraad de jaarstukken gaat behandelen, kunt u de Jaarstukken 2020 inzien op het stadskantoor van de gemeente Weesp of digitaal via www.weesp.nl/terinzage.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken