HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit: verlagen van de snelheid van 70 km/h naar 50 km/h op de Leeuwenveldseweg en het verwijzen van de bromfietser op de Leeuwenveldseweg van het fietspad naar de rijbaan

Verkeersbesluit: verlagen van de snelheid van 70 km/h naar 50 km/h op de Leeuwenveldseweg en het verwijzen van de bromfietser op de Leeuwenveldseweg van het fietspad naar de rijbaan

Dit item is verlopen op 30-09-2015.

Ingevolge de Artikelen 15, eerste lid en 16 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer de volgende

verkeerskundige maatregelen nemen: 

de snelheid van 70 km/h naar 50 km/h te verlagen op de Leeuwenveldseweg op het deel tussen de Lobbrich Boudgerslaan en de Hogeweyselaan, door middel van het plaatsen van de borden A1 (50km/h) en het verwijderden van borden A1 (70 km/h).

de bromfietser op de Leeuwenveldseweg te verwijzen van het fietspad naar de rijbaan door het verwijderen van de borden verplicht brom(fiets)pad (bord G12a) en het plaatsen van de borden verplicht fietspad (G11).

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht en maak gebruik van het voorgeschreven webformulier. Om hiervan gebruik te maken moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken