HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit: verkeersmaatregelen t.b.v. de biologische markt

Verkeersbesluit: verkeersmaatregelen t.b.v. de biologische markt

Dit item is verlopen op 30-09-2015.

Ingevolge de Artikelen 15, eerste lid en 16 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer de volgende

verkeerskundige maatregelen nemen: 

door het plaatsen van (verzinkbare) palen, hekken en borden C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de Nieuwstraat vanaf huisnummer 10 tot huisnummer 14, de Hanensteeg en de Middenstraat vanaf de Hanensteeg tot het Waagplein op donderdag van 18.00 uur tot vrijdag 19.00 uur fysiek af te sluiten en gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (uitgezonderd marktvoertuigen) in verband met de biologische markt en de daarbij behorende op- en afbouwwerkzaamheden;

het parkeren van voertuigen op de Nieuwstraat tussen huisnummer 10 en 14 in verband met de op- en afbouw van de biologische markt te verbieden tussen donderdag 18.00 uur en vrijdag 19.00 uur, middels het plaatsen van bord BW111, betaald parkeren, met onderbord OB310p, verboden te parkeren donderdag van 18.00 uur tot vrijdag 19.00 uur, en onderbord OB304, wegsleepregeling van kracht;

de huidige algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Nieuwstraat, gelegen ter hoogte van huisnummer 12, om te zetten naar twee gewone parkeerplaatsen door het bord model E6, gehandicaptenparkeerplaats, te verwijderen;

instellen van een nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van huisnummer 14, door het bord model E6, gehandicaptenparkeerplaats te plaatsen;

de onder punt 1 en punt 2 van dit besluit genoemde verkeersmaatregelen wekelijks van kracht te laten zijn ten behoeve biologische markt;

de verkeerskundige maatregelen uit te laten voeren conform de tekening met nummer Z.45803;

het verkeersbesluit in werking te laten treden met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht en maak gebruik van het voorgeschreven webformulier. Om hiervan gebruik te maken moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken