HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Pampuslaan 186

Pampuslaan 186

Dit item is verlopen op 01-04-2015.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning voor de activiteit milieu hebben verleend:

 

Aan : Tramedico Logistic Services (TLS) BV
Locatie : Pampuslaan 186, Weesp

 

De aanvraag, de beschikking en overige relevante stukken liggen met ingang van 19 februari 2015 tot 2 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking inhoudelijk niet gewijzigd.

 

Tegen de beschikking kan binnen de termijn beroep worden ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

 

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken