HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Oudegracht 65

Oudegracht 65

Dit item is verlopen op 20-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken (gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de transformatie van het voormalige postkantoor naar   woningen. Het gaat om drie te realiseren woningen aan de Oudegracht 65. Ten gevolge van verschillende wegen zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de drie woningen hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen tot en met 13 januari 2016 ter inzage.

U kunt de stukken inzien bij informatiecentrum van de gemeente Weesp. Desgewenst kan in het Stadskantoor een medewerker van gemeente Weesp een mondelinge toelichting geven op de beschikking.

Bezwaar

Tegen het hogere waardenbesluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 5099, 1380 GB Weesp. De werking van het hogere waardenbesluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van het hogere waardenbesluit wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken