HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Muiden en Weesp

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Muiden en Weesp

Dit item is verlopen op 08-07-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Muiden en Weesp maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan inclusief MER en het ontwerpexploitatieplan met ingang van 28 mei 2015 ter inzage leggen.

Beeldkwaliteitsplan en Landschapsontwikkelingsplan

Tevens leggen burgemeester en wethouders van de gemeenten Muiden en Weesp het concept Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen (BkpoH) en het concept Landschapsontwikkelingsplan (Lop) van de Bloemendalerpolder ter inzage.

Inleiding


Door de gemeenten Weesp en Muiden wordt het bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een woongebied met 2.750 woningen mogelijk, waarbij 2/3 van de totale Bloemendalerpolder (minus de rijksweg A1) groen blijft. Het bestemmingsplan is het juridisch/planologisch kader. Het exploitatieplan biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten die zij met de ontwikkeling maakt, te verhalen op verschillende eigenaren in het exploitatiegebied. Het exploitatieplan waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid. Het Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen is het document waarin de sfeer en uitstraling van de wijk wordt vastgelegd en zal ook het kader voor de welstandstoetsing vormen. Het andschapsontwikkelingsplan wordt opgesteld om de visie op en het beheer van groen- en watergebieden goed vast te leggen. Het plangebied is opgesplitst langs de gemeentegrens. De gemeenteraden stellen ieder een bestemmingsplan voor hun grondgebied vast. Voor de exacte grenzen van het plangebied verwijzen wij u naar de stukken op de websites.

 

Raadplegen van de stukken


Gemeente Muiden

Voor inzage van de stukken kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur terecht bij het Centraal Servicepunt in het gemeentehuis in Muiden. Het ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder Muiden met ontwerpexploitatieplan en bijlagen is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.0424.BPBloemendaler‐on01). Het concept BkpoH en het concept Lop zijn te bekijken op de website www.muiden.nl.

Gemeente Weesp

U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden in het informatiecentrum van het Stadskantoor in Weesp. Het ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp met ontwerpexploitatieplan en bijlagen is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP0400BL‐on01). Het concept BkpoH en het concept Lop zijn te bekijken op de website www.weesp.nl/bloemendalerpolder

Crisis- en herstelwet

Op de plannen is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Indienen zienswijze bestemmingsplan en exploitatieplan

Gemeente Muiden
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de periode van zes weken (van 28 mei tot en met woensdag 1 juli 2015)  een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en of het ontwerpexploitatieplan naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan de gemeenteraad van Muiden, Postbus 3, 1398 ZG Muiden, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder’. Als u nog vragen heeft, of als u een mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u bellen met de gemeente, (0294) 210 210.

Gemeente Weesp
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de periode van zes weken (van 28 mei tot en met woensdag 1 juli 2015)  een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en of het ontwerpexploitatieplan naar voren te brengen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan de gemeenteraad van Weesp, Postbus 5099, 1300 GB te Weesp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder’. Als u nog vragen heeft, of als u een digitale of mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u hiervoor het e-mailadres info@weesp.nl gebruiken of bellen (0294) 491 391.

Indienen reactie op concept Beeldkwaliteitsplan en Landschapsontwikkelingsplan

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de periode van zes weken (van 28 mei tot en met woensdag 1 juli 2015) een reactie te geven op het concept BkopH en Lop. U kunt uw reactie sturen aan de gemeenteraad van Muiden en Weesp. Uw reactie wordt betrokken in de procedure die leidt tot het definitieve Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen en Landschapsontwikkelingsplan. Het Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen wordt vastgesteld als een wijziging op het huidige welstandskader voor de Bloemendalerpolder. Ook om deze reden wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken