HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstellandlaan 84/Flevolaan 4

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstellandlaan 84/Flevolaan 4

Dit item is verlopen op 23-12-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij voornemens zijn om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en c,  alsmede art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “bouwen” en de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan” ten behoeve van het volgende plan:

het transformeren van een kantoorgebouw tot een woongebouw en het realiseren van een extra bouwlaag op het perceel Amstellandlaan 84/Flevolaan 4 te Weesp

In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 12 november 2015 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (ma t/m vr van 8.30 – 12.00 uur). Het ontwerpbesluit is ook in te zien op en op www.weesp.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen. De zienswijze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB te Weesp. Degene die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen beroep meer indienen.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 12 november 2015 gedurende 6 weken gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien bij informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Desgewenst kan in het Stadskantoor een medewerker van gemeente Weesp een mondelinge toelichting geven op de beschikking. Het stadskantoor is elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op verzoek (0294) 491 364 kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordigers van de gemeente.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken