HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Leeuwenveldseweg 21

Leeuwenveldseweg 21

Dit item is verlopen op 06-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor                : het verplaatsen van het LPG vulpunt

Aanvrager       : Total Nederland N.V.

Locatie            : Leeuwenveldseweg 21 te Weesp

Datum besluit : 19 november 2015

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen naar voren gebracht.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 26 november 2015 tot en met woensdag 6 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp op werkdagen tijdens kantooruren.

Tegen de beschikking kan vanaf vrijdag 27 november 2015 tot en met donderdag 7 januari 2016 beroep worden ingesteld door:

Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;

De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;

Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Beroep

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden- Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht . Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de indiening van een beroepschrift en een verzoekschrift is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken