HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Klachtbehandeling in 2014

Klachtbehandeling in 2014

Dit item is verlopen op 26-08-2015.

De wet schrijft voor dat een gemeente zorg dient te dragen voor een behoorlijke behandeling van klachten over het gedrag van medewerkers van de gemeente, de burgemeester, het college of de gemeenteraad. Het gaat bij klachtbehandeling om een toetsing of de burger correct is bejegend.

In 2014 heeft de gemeente Weesp 19 klachten over bejegening ontvangen. Een groot deel hiervan, te weten 7 klachten, had betrekking op de termijn waarbinnen vragen en verzoeken door de gemeente in behandeling werden genomen. Daarnaast ontving de gemeente 4 klachten over het verstrekken van onvoldoende informatie. Ook ontstonden 3 klachten omdat de burger de reactie van de gemeente onvoldoende vond.

Drie klachten van 2014 werden ingediend omdat burgers de verkregen informatie van de gemeente onjuist vonden en in 1 geval werd geklaagd omdat de gemeente geen antwoord op de gestelde vraag zou hebben gegeven. Tenslotte werd in 1 situatie geklaagd omdat een medewerker van de gemeente zich tegenover de klager onwelwillend zou hebben gedragen.

Na het ontvangen van een klacht probeert de gemeente een klacht altijd eerst op een informele wijze af te handelen. Intern in de organisatie wordt uitgezocht wat zich heeft voorgedaan. Ook bij de klager wordt informatie opgevraagd. Vaak leidt dit tot uitleg van de situatie aan partijen. En deze uitleg is meestal afdoende om de klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen. De burger behoudt echter altijd het recht om zijn klacht in een  formele procedure te laten afhandelen. In 2014 konden alle klachten op een informele wijze worden afgehandeld. Dit betekent dat de burger na uitleg begrip had voor de situatie.

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken