HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Inspraakprocedure: wijziging inzameling huishoudelijk afval

Inspraakprocedure: wijziging inzameling huishoudelijk afval

Dit item is verlopen op 09-12-2015.

Het  Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft vorige maand bekendgemaakt  het beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval te willen wijzigen.  Dit heeft tot doel het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen.

Gemeenten zijn op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Om tot de landelijke richtlijn van 75% hergebruik te komen, moet het aantal kilo’s restafval dat nu in de grijze bak of- zak verdwijnt naar beneden. Dit is mogelijk maar lukt niet met het huidige beleid. Daarom heeft de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) een regionaal Uitvoeringsplan 2015-2020 opgesteld. In dit plan zijn de doelstellingen opgenomen om te komen tot een efficiëntere en betere inzameling van huishoudelijk afval.

De maatregelen houden het volgende in:

De GAD blijft PMD (plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen) aan huis ophalen. Hiervoor wil de GAD een extra minicontainer voor PMD uit gaan zetten in de wijken waar nu al met minicontainers gewerkt wordt. Deze vervangt de huidige inzameling via de plastic PMD zakken. Voor de huishoudens die geen gebruik maken van minicontainers, zal de GAD daar waar nodig extra ondergrondse PMD inzamelcontainers faciliteren. In wijken waar geen ruimte is voor een extra container zal deze ingewisseld worden voor de grijze container. Inwoners moeten dan zelf hun restafval wegbrengen naar een voorziening in de wijk.

De frequentie van aan huis inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt verhoogd;

De frequentie van aan huis inzamelen van oud papier en karton (opk) wordt verhoogd;

Door de verhoogde service op grondstoffen kan de inzamelfrequentie voor restafval geleidelijk aan omlaag.

De maatregelen hebben betrekking op alle huishoudens. In het nieuwe inzamelsysteem zal de inzameling van de grijze huisvuilzak op straat verdwijnen. Bovengenoemde maatregelen worden  gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2020 is het de bedoeling dat de hele regio werkt volgens het nieuwe inzamelbeleid. 

Inspraak


De inspraakprocedure over het voorgenomen besluit loopt tot en met 4 december 2015. Stukken zijn in te zien op ieder gemeentehuis binnen het gewest, het regiokantoor Gooi en Vechtsteek en de GAD. Inspraak kan per e-mail naar inspraak@gad.nl of per post naar Postbus 251, 1400 AG Bussum, onder vermelding van ‘Inspraak beleidswijziging huishoudelijk afval’.
Daarnaast organiseert de GAD een inloopochtend op vrijdag 13 november van 10.00-12.00 uur bij de GAD in Bussum. Na de inspraakprocedure volgt een definitief besluit van het Algemeen bestuur aan het einde van dit jaar. De GAD blijft alle inwoners over de relevante ontwikkelingen informeren op zowel regionaal als op wijkniveau. Meer informatie op www.gad.nl .

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken