HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Hugo de Grootlaan

Hugo de Grootlaan

Dit item is verlopen op 16-03-2016.

Burgemeester en Wethouders van Weesp, hebben besloten over te gaan tot het instellen van een parkeerschijfzone in de Hugo de Grootlaan, op een deel van het parkeerterrein tussen huisnummer 1 en Dr. A. Kuyperlaan, het betreft de 17 parkeerplaatsen grenzend aan de weg aan de kant van de zorginstelling Oversingel;

de maximale parkeerduur in te stellen op twee uur;

de bloktijden waarop parkeerschijfzone geldig is in te stellen op:Maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur;

Bezwaar


Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening


Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht en maak gebruik van het voorgeschreven webformulier. Om hiervan gebruik te maken moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken