HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht….

Het college belicht….

Dit item is verlopen op 07-10-2015.

Rekenen

De scholen zijn weer begonnen. Dit jaar telt voor het voortgezet onderwijs de verplichte rekentoets mee bij het examen. Er is veel te doen geweest over de rekentoets. Uitgangspunt is realistisch rekenen op basis van voorbeelden uit de praktijk.

Zo daags voor het Sluis en Bruggenfeest wordt mijn aandacht altijd getrokken door het stilleven dat ontstaat op de diverse pleintjes bij de horecaondernemingen. De fusten bier staan twee hoog opgestapeld. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd de neiging om dan te gaan tellen. Veertig fusten bovenop, dan moeten er zo’n 45 fusten onder staan. Dat maal 50 liter, maal 5 glazen (plastic), maal € 2,25. Weet u hoeveel realistische rekenopgaven je hiervan kunt maken?

De gemeente moet deze periode ook rekenen. Na het zomerreces is er volop aandacht voor de begroting 2016. Juist voor het reces heeft de Raad de kadernota vastgesteld voor 2016. Hierin staan o.a. de voorgenomen bezuinigingen voor 2016. Het college werkt dit nu verder uit en op 5 november is er een aparte raadsvergadering over de begroting.

De inkomstenkant van de gemeente is voor een groot deel afkomstig van het Rijk. Eén van deze onderdelen is de Algemene Uitkering. Voor Weesp is dit zo’n 15 à 17 miljoen euro op jaarbasis. Uiteraard is dit budget van tevoren bekend. Echter, twee maal per jaar past het Rijk de cijfers aan, in mei en september. Die aanpassingen betreffen dan niet alleen de toekomst, maar ook het lopende jaar en zelfs het jaar daarvoor. In de laatste meicirculaire is het budget voor 2015 gekort met € 732.000,-. Bij de opstelling van de begroting voor 2015 was al rekening gehouden was met een nadeel van € 687.000,- ten opzichte van 2014. Het totale negatieve verschil voor 2015 wordt dus € 1.419.000. Deze systematiek geldt ook voor de andere uitkeringen (sociaal domein) vanuit het Rijk. Deze tegenvallers verwerken in de lopende begroting wordt in principe niet meer gedaan. Dat betekent dat begroten een lastige realistische rekenopgave is, waarbij de grillen van het Rijk zo goed mogelijk van tevoren ingeschat dienen te worden. De meicirculaire van 2015 heeft de wethouders Financiën van de Gooi en vechtstreek doen besluiten een protestbrief aan de Tweede Kamer te sturen.

Joop Overmars, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken