HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Handhaven in Weesp

Handhaven in Weesp

Dit item is verlopen op 23-09-2015.

In Nederland gelden veel regels. Bij een aantal regels controleert de gemeente of inwoners zich hieraan houden. Deze regels betreffen vooral bouwen, Ruimtelijke Ordening, milieu, Drank- en Horecawet, openbare orde en veiligheid en overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De regels die de gemeente controleert, zijn bedoeld om de gemeente veilig en leefbaar te houden.

Het handhavingsbeleid


Veel van de handhavingstaken zijn wettelijk geregeld en hebben een continu karakter. Hoe de gemeente daar invulling aan geeft, is uitgebreid beschreven in de nota Handhaving 2014 en wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma (uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2015). Om het handhavingsbeleid meer inzichtelijk te maken voor inwoners heeft de gemeente een informatiefolder uitgegeven: Handhaven in Weesp. 

Handhaven op basis van prioriteiten


Het is niet mogelijk om overal op te handhaven. Daarom worden er op basis van de nota Handhaving 2014 prioriteiten gesteld. In de nota wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwerpen met een hoge, een gemiddelde en een lage prioriteit. Vanzelfsprekend krijgen de onderwerpen met een hoge prioriteit voorrang, maar dit betekent niet dat de onderwerpen met een lage(re) prioriteit blijven liggen.

Een hoge prioriteit krijgen:  

- controle omgevingsvergunningen;

- bouwen en slopen zonder vergunning;

- handelen in strijd met bepalingen bestemmingsplan;

- asbestsaneringen;

- toezicht bij evenementen;

- drank- en horecawetgeving (waaronder alcoholverkoop aan 18-minners);

- fietsparkeren bij het station;

- dumping van gevaarlijke stoffen.

Bij overtreding


Wanneer een toezichthouder een overtreding constateert, kan de gemeente handhavend optreden. We onderscheiden hierbij bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Bestuursrechtelijke handhaving
Wanneer er sprake is van een overtreding zal de handhaver van de gemeente de overtreder hier in eerste instantie op aanspreken. Een overtreder is zich namelijk lang niet altijd bewust dat hij/zij regels overtreedt. Wordt er vervolgens niets gedaan met de waarschuwing of de aanwijzing dan wordt er handhavend opgetreden. Dit is de start van een wettelijke (juridische) procedure, die in het kort bestaat uit de volgende stappen:

1. de vooraanschrijving, waarbij de mogelijkheid wordt aangegeven een zienswijze in te dienen;

2. na heroverweging van de eventuele zienswijze, volgt de aanschrijving met een bezwaarmogelijkheid;

3. indien na de afloop van de begunstigingstermijn de strijdige situatie (overtreding) niet opgeheven is, gaat de gemeente over tot het innen van een dwangsom dan wel tot feitelijk handelen door het uitoefenen van bestuursdwang.

Handhavingsprocedures zijn meestal langdurige processen, die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Juristen van de gemeente zijn hier verantwoordelijk voor.Bij spoedeisende zaken, waarbij de openbare veiligheid in het geding is, zijn handhavers bevoegd om direct op te treden en een overtreding ongedaan te maken.

Strafrechtelijke handhaving

De gemeente kan bij overtredingen en misdrijven ook strafrechtelijk optreden. Dit kan zowel naast als in plaats van bestuursrechtelijke handhaving. Alleen Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben de bevoegdheid om strafrechtelijk op te treden. 

Meer informatie


Voor meer informatie over toezicht, handhaving, regels en prioriteiten kunt u de nota Handhaving 2014 en het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en handhaving 2015 raadplegen.
Beide documenten kunt u downloaden op onze website www.weesp.nl (Bestuur & Organisatie /Organisatie/Gemeentelijk beleid). De folder Handhaven in Weesp kunt u afhalen bij de Servicebalie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken