HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gooilandseweg 2 en 3a

Gooilandseweg 2 en 3a

Dit item is verlopen op 18-03-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.1 lid 1, onder a en e Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’ ten behoeve van het volgende plan:

 

• het veranderen van de inrichting (bouwen) en het reviseren van de omgevingsvergunning (milieu) op het perceel Gooilandseweg 2 en 3a te Weesp

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (verzenddatum 26 januari 2015) beroep instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken