HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Reconstructie N236 traject km 7,0 – km 11,0’ in Weesp

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Reconstructie N236 traject km 7,0 – km 11,0’ in Weesp

Dit item is verlopen op 03-02-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Weesp op 26 november 2015 het bestemmingsplan ‘reconstructie N236, km 7,0 -11,0’ (NL.IMRO.0457.BP02HZ02LG-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging ziet op een tekstuele aanpassing in de toelichting (in paragraaf 4.6.2) en het op de verbeelding schrappen van de onderhoudsberm ter hoogte van het perceel Gooilandseweg 11a in Weesp.

Het plan


Om de verkeersveiligheid te vergroten reconstrueert de provincie Noord-Holland de Gooilandseweg (N236) tussen Weesp Aetsveld en de Loodijk/ Faunapassage (km 7,0 – km 11,0). Het plan bestaat uit de verbreding van de weg, de aanleg van drie rotondes en de verplaatsing van de brug over de Vecht. Het bestemmingsplan is opgesteld om de reconstructie mogelijk te maken. Voor de exacte grenzen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de stukken op de website van Weesp of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en de (plan)regels. De bijlagen bestaan o.a. uit onderzoeken, rapportages, de nota inspraak- en overlegreacties en de nota zienswijzen.

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan zijn 9 zienswijzen ingediend. De gemeenteraad geeft in de nota zienswijzen een beantwoording op de ingekomen zienswijzen. In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de aanpassingen, naar aanleiding van de zienswijzen, verwerkt.

Inzien


Het vastgestelde bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 24 december 2015 gedurende zes weken (tot en met woensdag 3 februari 2016) ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan + bijlagen is in te zien bij de receptie in het Stadskantoor (Nieuwstraat 70a) en het is bereikbaar via de website van de gemeente Weesp. Het bestemmingsplan + bijlagen kan ook worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl  (IDN code: NL.IMRO.0457. BP02HZ02LG-vg01).

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de inzagetermijn  beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

-  een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft           ingediend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

-  een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Binnen de genoemde inzagetermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

Het beroepschrift / verzoek om voorlopige voorziening moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken