HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp

Dit item is verlopen op 16-09-2015.

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Weesp het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp vastgesteld. Tegen die vaststelling zijn 4 beroepschriften ingediend bij de Raad van State.

Op 11 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 201309154/1/1R1) uitspraak gedaan en de gemeente opgedragen op een aantal punten een nieuw besluit te nemen. De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State, het bestemmingsplan Bedrijventerreinen (NL.IMRO.0457.BP0300BT-vg03) gewijzigd vastgesteld.

Het gewijzigde bestemmingsplan


De aanpassingen in het bestemmingplan zien vooral op de percelen Nijverheidslaan 48, Van Houtenlaan 36 en de Nijverheidslaan 18, 28, 30, 30a en 30c. Verder zijn in de planregels en in de Staat van Bedrijfsactiviteiten marginale zaken aangepast. Voor de precieze inhoud wordt verwezen naar het raadsbesluit en het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp.

Inzien


Het raadsbesluit, het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 augustus 2015 tot en met woensdag 16 september 2015 (zes weken) tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp. Het gewijzigd bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp, het raadsbesluit + bijlagen is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP0300BT-vg03) en via de website van de gemeente Weesp.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de inzagetermijn  beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

- een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft           ingediend;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

- een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Binnen de genoemde inzagetermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

Het beroepschrift / verzoek om voorlopige voorziening moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken