HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Dammerweg 9

Dammerweg 9

Dit item is verlopen op 08-07-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten “bouwen” en “milieu” ten behoeve van het volgende plan:

het vernieuwen en vergroten van de bestaande stal

In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang vanaf donderdag 28 mei 2015 tot donderdag 9 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de

Nieuwstraat 70a. Het besluit is ook in te zien op www.weesp.nl.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep aantekenen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken