HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bekendmaking Wet Geluidshinder Amstellandlaanlaan 84/Flevolaan 4

Bekendmaking Wet Geluidshinder Amstellandlaanlaan 84/Flevolaan 4

Dit item is verlopen op 23-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de transformatie van een bedrijfsgebouw naar 61 appartementen. De aanvraag betreft tevens verhoging van het bedrijfsgebouw met één bouwlaag. Het gaat het gebouw aan de Amstellandlaan 84/Flevolaan 4. Ten gevolge van verschillende wegen zullen de appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 12 november 2015 gedurende 6 weken gezamenlijk met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien bij informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Desgewenst kan in het Stadskantoor een medewerker van gemeente Weesp een mondelinge toelichting geven op de beschikking. Het stadskantoor is elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op verzoek (0294) 491 364 kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp van de beschikking met vertegenwoordigers van de gemeente.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken