HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Agenda van de Gemeenteraad van 19 maart 2015

Agenda van de Gemeenteraad van 19 maart 2015

Dit item is verlopen op 29-04-2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Gemeenteraad
Datum: donderdag 19 maart 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: B.J. van Bochove
Griffier: M. Walrave

 

1.   Opening en mededelingen
2.   Vragenmoment voor raadsleden
3.   Spreekrecht burgers (over onderwerpen op deze agenda)
4.   Vaststelling agenda
5.   Benoeming en beëdiging van de heer W-J.W Schaap (PvdA) voor de commissie WZ
6.   Lijst van ingekomen stukken van 9 februari tot en met 9 maart 2015
7.   Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 5 februari 2015
8.   Bekrachtiging geheimhouding
8.1 Bekrachtiging geheimhouding geluidsbestand commissie SOB (besloten deel)

       d.d. 10 maart 2015
8.2 Bekrachtiging tijdelijke geheimhouding
9.   Hamerstukken
9.1 Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2015
9.2 Z.44966/D.2226
9.3 Planning en Control cyclus; (her)bevestigen afspraken 2015
9.4 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Tuning, maart 2015
9.5 Voorstel continueren starterslening
10. Bespreekstukken
10.1 Input regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek, voorafgegaan door

         een presentatie over de regionale samenwerkingsagenda
10.2 Aanwijzen van trouwlocaties
10.3 Zienswijze begrotingswijzigingen 2015 Regio Gooi en Vechtstreek
10.4 Vergadermodel, ca
10.5 Vergaderschema 2015 deel II; na het zomerreces
10.6 Aanpassen begroting op de nieuwe organisatiestructuur 2015
11.   Sluiting

 

Inspreken
Iedereen heeft het recht om in te spreken tijdens de vergadering over onderwerpen op de agenda. Er kan niet ingesproken worden over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan; ook niet over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of indien een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich daarvoor tot op de dag van de betrokken vergadering melden bij de griffie, t. 0294-491235/491324 of via de mail griffier@weesp.nl.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken